اهداف


 

اهداف کلي و جزيي برنامه

اهداف کلي

الف - انجام تحقيقات و بکارگيري نتايج علمي و پژوهشي حاصل در توسعه کنترل بيولوژيک آفات و بيماريهای گياهی با تاکيد بر جنبه های کشاورزي پايدار و حفظ محیط زيست.

ب - استفاده بهینه از نيروي  های انساني، امکانات و تجهیزات در گروه تخصصي به منظور دستيابي به يکي از مهمترين اهداف گياهپزشکي کشور (توليد غذاي سالم) و افزيش سهم کشور در توسعه دانش جهاني

ج - کاربردي کردن پژوهش های انجام شده در گذشته، حال و آينده در زمينه کنترل بيولوژيک.

د - انتقال نتايج تحقيقات بنيادي - توسعه ای و کاربردي در زمينه کنترل بيولوژيک در چهار چوب برنامه مديريت تلفيقي(IPM)  با تاکيد بر کاهش مصرف سموم شيميايي


اهداف جزيي

1- شناسايي دقيق عوامل کنترل آفات و بيماريهای گياهی

2- انتخاب بهترين عوامل کنترل بيولوژيک

3- انجام آزمايش در سطح پايلوت ( گلخانه و مزرعه) هر يک از عوامل طبيعي کنترل بيولوژيک بدست آمده

4- دستيابي به دانش فني براي توليد انبوه عوامل مختلف کنترل بيولوژيک آفات و بيماريهای مهم گياهی در سطح آزمايشگاهی

5- تحقيق براي دستيابي به فناوري نحوه فرمولاسيون و بسته بندي عوامل کنترل بيولوژيک توليد شده

6- توانمند کردن نيروهای متخصص در طرح های قطب علمي در جهت کاربردي کردن  نتايج تحقيقات حاصله در گلخانه و مزرعه در زمينه های کنترل بيولوژيک

7- مستند سازي نتايج  حاصل از تحقيقات گذشته  و حال کنترل بيولوژيک با هدف کاربرد ا ين دستاورد ها در توليد غذاي سالم و ايجاد     پايگاه های اطلاعاتي جامع در اين زمينه تخصصي

8- ارائه و انتشار نتايج در سطوح مختلف علمي داخلي و خارجي

9- تربيت کارشناسان توانمند در بخش کنترل بيولوژيک به منطور فعاليت اين افراد در بخش های تحقيقاتي و اجرايي

 

 

صفحه اصلي | معرفی | اهداف | اعضای قطب | دستاورد ها | بخش های تخصصی | طرح های پژوهشی | انتشارات | مراکز علمی