معرفي


 

 

 گروه گياهپزشکي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

که در عرصه پژوهش و آموزش علوم گياهپزشکي همواره نقش پيشگام و راهگشا داشته است ، تفحص و تحقيق در زمينه " کنترل بيولوژيک"  را نيز از سالهای بسيار دور در دستور کار خود قرارداده و در سال- های اخير نيز تحقيقات کنترل بيولوژيک درمجموعه پژوهش های اجرا شده گروه از پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده است. در پنج سال گذشته تفويض عنوان " قطب علمي گياهپزشکي" به اين گروه آموزشي فرصت تازه ي را فراهم آورد تا گروه بر شتاب فعاليتهای خود در توسعه علمي، تحقيقاتي و اجرايي در زمينه کنترل بيولوژيک بيافزايد. در حقيقت گروه گياه پزشکي تحقيقات در اين عرصه را به عنوان يکي از بزرگترين هدف های خود در چهار چوب برنامه های قطب علمي تعريف و تبيين کرد و خوشبختانه تاکنون از موفقيت های چشمگيري نيز بر خوردار بوده است.

در شريط خاص، گروه گياهپزشکي باتوجه به مرکزيت در عرصه کنترل بيولوژيک براي دستيابي به ايده ها و اهداف والا و عميق خود به ميداني وسيع تر مي انديشد تا در آن عرصه بتواند در پرتو تلاش همکاري و همياري با ديگر سازمانهای ذيربط گام های خود را هدفمند تر و استوار تر از گذشته بردارد. بحث و تبادل نظرهای طولاني در اين خصوص نهایتاً به اين نتيجه انجاميد که شوراي عمومي گياهپزشکي  "کنترل بيولوژيک آفات و بيماريهای گياهی" را به اتفاق آرا بعنوان يکي از اهداف  اصلي و تخصصي گروه گياهپزشکي اعلام نمود. بنابراين همان گونه که در گزارش های قطب علمي دوره قبل مکتوب است، پيشنهاد اين قطب علمي جديد " کنترل بيولوژيک آفات و بيماريهای گياهی" بر اساس بستر سازي های گذشته و با هدف شتاب بخشيدن به اهداف عالي گذشته صورت مي گيرد.

 

 

صفحه اصلي | معرفی | اهداف | اعضای قطب | دستاورد ها | بخش های تخصصی | طرح های پژوهشی | انتشارات | مراکز علمی