اعضای قطب


   هسته مرکزي:

 عزيز خرازي پاکدل

رشته و گرايش تخصصي:  حشره شناسي - کنترل بيولوژيک

علايق پژوهشي:  کنترل بيولوژيک آفات گیاهی

تلفن تماس: 22205469 -021

پست الکترونيک : pakdel@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


 

 حسن رضا اعتباريان

رشته و گرايش تخصصي:  بيماري شناسي گياهي - کنترل بيولوژيک

علايق پژوهشي:

تلفن تماس:

پست الکترونيک :

پایگاه اطلاع رساني :


سيد محمود اخوت

رشته و گرايش تخصصي:  بيماري شناسي گياهي -قارچ شناسی و بيماریهاي قارچي گیاهان

علايق پژوهشي: مبارزه بیولوژیکی با عوامل بیماریزای گیاهی - شناسایی عوامل قارچی بیماریزای گیاهی

تلفن تماس: (داخلی 379)-2241115-0261

پست الکترونيک : mokhovat@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


قربانعلي حجارود

رشته و گرايش تخصصي:  قارچ شناسي

علايق پژوهشي:

تلفن تماس:

پست الکترونيک :

پایگاه اطلاع رساني :


عباس شريفي تهراني

رشته و گرايش تخصصي: بيماري شناسي گياهي - کنترل بيولوژيک و مدیریت بیماریهای گیاهی

علايق پژوهشي: کنترل بیولوژیک قارچ های مهم بیماریزای گیاهی-مکانیزم اثر باکتریهای آنتاگونیست در کنترل قارچهای بیماریزای خاکزی گیاهی-اثر باکتریهای آنتاگونیست در ایجاد مقاومت القایی در گیاهان استراتژیک

تلفن تماس: 09122191978

پست الکترونيک : ashaifi@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


غلامرضا رسوليان

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسي - بيوسيستماتيک حشرات

علايق پژوهشي: بیوسیستماتیک شته ها

تلفن تماس: 09121697408

پست الکترونيک : rasolian@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


سيد جواد زاد

رشته و گرايش تخصصي: بيماري شناسي گياهي - بيماري هاي قارچي

علايق پژوهشي:

تلفن تماس:

پست الکترونيک :

پایگاه اطلاع رساني :


عليرضا صبوري

رشته و گرايش تخصصي:  کنه شناسي

علايق پژوهشي: رده بندی کنه ها به ویژه کنه های پارازیتینگونای خشکی زی

تلفن تماس: 09121864187

پست الکترونيک : saboori@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


خليل طالبي

رشته و گرايش تخصصي:  سم شناسي و اثرات سموم

علايق پژوهشي: بررسی اثرات جنبی آفت کش ها روی دشمنان طبیعی آفات-بررسی وشناخت آفت کشهای انتخابی به منظور استفاده در کنترل تلفیقی آفات-بررسی مقاومت آفات در برابر آفت کش ها-بررسی اثرات زیست محیطی آفت کش ها و اندازه گیری آنها

تلفن تماس: 09123634001

پست الکترونيک :  khtalebi@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


احمد عاشوري

رشته و گرايش تخصصي:  حشره شناسي -اکولوژي و کنترل بیولوژیک

علايق پژوهشي: مدیریت آفات گلخانه ای- تکامل و رفتارشناسی- کنترل بیولوژیک

تلفن تماس: 2201230-0261

پست الکترونيک :  ashouri@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :

 

       ساير اعضا:

مسعود احمدزاده

رشته و گرايش تخصصي: بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک

علايق پژوهشي: باکتری های آنتاگونیست-مقاومت القایی-مدیریت بیماریهای گیاهی

تلفن تماس: 09122609100

پست الکترونيک :  ahmadz@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


حسين اللهياري

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسي- اکولوژی و کنترل بیولوژیک

علايق پژوهشي: پديده شكارگري و پارازيتيسم در حشرات، ‎‏ديناميسم جمعيت حشرات، ‎‏مديريت آفات، ‎‏نمونه برداري

تلفن تماس: ۲۸۱۸۷۰۵-0261

پست الکترونيک :  allahyar@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


علیرضا بندانی

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسی - فیزیولوژی و سم شناسی

علايق پژوهشي : فیزیولوژی پایه ای حشرات - بر هم کنش بین  عوامل بیولوژیک و حشرات از نقطه نظر فیزیولوژیکی، بیو شیمیایی و مولکولی به منظور بهبود و تقویت عوامل بیولوژیک و تضعیف حشرات آفت - بر هم کنش بین حشرات آفت و گیاهان از نقطه نظر فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی به منظور استفاده ازترکیبات طبیعی تولیدی در گیاهان جهت کنترل حشرات آفت - بر همکنش بین حشرات و میکروارگانیزم های همزیست - بر هم کنش بین حشرات و آفت کش های سنتتیک بخصوص مطالعه مکانیسم های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی مقاومت حشرات به سموم

تلفن تماس: 2818705-0261

پست الکترونيک :  abandani@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


 

 کیوان بهبودی

رشته و گرايش تخصصي: بیماری شناسی گیاهی-کنترل بیولوژیک

علايق پژوهشي: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی-سودومونادهای فلورسنت-آنتاگونیست های عوامل بیماریزای گیاهی

تلفن تماس: 09123078378

پست الکترونيک :  behbodi@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


 خليل بردي فتوحي فر

رشته و گرايش تخصصي:  بيماري شناسي گياهي - قارچ شناسي و بيماريهاي قارچي گياهان

علايق پژوهشي: تحقيق تاکسونوميک روي شبه گونه هاي ايراني شبه جنس Cytospora Ehrenb

تلفن تماس: ‎۲۸۱۸۷۰۵-0261

پست الکترونيک fotowhi@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


 محمد جوان نيكخواه

رشته و گرايش تخصصي: بيماري شناسي گياهي- قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان

علايق پژوهشي: بيولوژي مولكولي قارچها‏‎-‎‏ فيلوژني و ژنتيك قارچها

تلفن تماس: ۲۸۱۸۷۰۵-0261

پست الکترونيک :  jnikkhah@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


وحيد حسيني نوه

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسي - فیزیولوژی و سم شناسی

علايق پژوهشي: ژنتيك حشرات‏‎، ‎‏حشره شناسي ملكولي، ‎‏فيزيولژي حشرات

تلفن تماس: ۲۲۲۴۰۲۲-0261

پست الکترونيک : vnaveh@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


اکبر دیزجی

رشته و گرايش تخصصي:  بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهان

علايق پژوهشي: مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بیولوژیکی و مولکولی ویروس های بیماریزای گیاهی-مطالعه بر هم کنش ویروس های مختلف در یک میزبان در آلودگی های همزمان-مطالعه بر هم کنش ویروس با سایر عوامل بیماریزای گیاهی، بهره گیری از ویروسهای گیاهی در جهت کنترل بیماریهای گیاهی

تلفن تماس: 2818507-0261

پست الکترونيک : adizaji@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


آزاده زاهدی

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسی کشاورزی - کنه شناسی

علايق پژوهشي:  بررسی ویژگی های رفتار شناسی کنه های گیاهخوار و شکارگر- نحوه افزایش کارایی      کنه های شکارگر در سامانه های کنترل بیولوژیک- بررسی امکان بروز بر هم کنش متقابل از جانب    کنه های گیاه خوار و نقش آن در fitness شکارگر

تلفن تماس: 09122880634

پست الکترونيک : zahedig@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


 

قدرت اله صباحی

رشته و گرايش تخصصي:  حشره شناسی- فیزیولوژی و سم شناسی

علايق پژوهشي:

تلفن تماس:

پست الکترونيک : qodratsabahi@gmail.com

پایگاه اطلاع رساني :


رضا طلایی حسنلویی

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسي- اکولوژی و کنترل بیولوژیک

علايق پژوهشي:  ‎‏كنترل بيولوژيك آفات، زيست شناسي مولكولي و تخصص ميزباني بيمارگرهاي حشرات، ‎‏فن آوري توليد انبوه عوامل بيوكنترل، ‎‏هم كنش هاي بين عوامل بيوكنترل

تلفن تماس: 09125677141

پست الکترونيک : rtalaei@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


سید حسین گلدانساز

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک

علايق پژوهشي: رفتار شناسی حشرات-اکولوژی شیمیایی حشرات-کنترل بیولوژیک آفات با استفاده از پارازیتوئید ها- کنترل تلفیقی آفات انار

تلفن تماس: 2240593-0261

پست الکترونيک : goldansz@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


غلامحسين مصاحبي محمدي

رشته و گرايش تخصصي: بيماري شناسي گياهي‏‎-‎‏ ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهان

علايق پژوهشي: ويروس شناسي گياهي ‏‎-‎‏بيماريهاي ويروسي گياهان ‏‎-‎‏ناقلين ويروسهاي گياهي ويروييدها

تلفن تماس: ۲۸۱۸۷۰۵-0261

پست الکترونيک : mosaheb@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :


جاماسب نوذری

رشته و گرايش تخصصي: حشره شناسي كشاورزي‏‎- بیوسیستماتیک حشرات

علايق پژوهشي:  انجام کارهای پژوهشی در زمینه آفات بویژه آفات درختان میوه، حشرات گرده افشان و حشرات صنعتی

تلفن تماس: 09123603743

پست الکترونيک :  nozari@ut.ac.ir

پایگاه اطلاع رساني :

 

 

 

صفحه اصلي | معرفی | اهداف | اعضای قطب | دستاورد ها | بخش های تخصصی | طرح های پژوهشی | انتشارات | مراکز علمی