منصور امیدی

استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تخصص : ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی
تلفن : 02632246074
نمابر : 02632227605
پست الکترونیکی : momidi@ut.ac.ir
آدرس : کرج خیابان دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه زراعت واصلاح نباتات
English Web Site  تحصیلات

دکتری
ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی، برسی کشت بافت ،تنوع سیتوژنتیکی و پروتئینی جو. 
دانشگاه تهران، کرج، ایران، 1379. 


کارشناسی ارشد
اصلاح نباتات، بررسی چند صفت ظاهری،تاثیر کلشیسین و کشت مریستم در اسپرس. 
صنعتی اصفهان، اصغهان، ایران، 1366. 


کارشناسی
زراعت و اصلاح نباتات، 
فردوسی، مشهد، ایران، 1359. 


مسئولیت های دانشگاهی

عضو انجمن ژنتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران، 1381/11/18-1393/03/01. 

سردبیر مجله علمی پژوهشی مهندس ژنتیک و ایمنی زیستی، انجمن ایمنی زیستی، 1389/11/18-1393/07/01. 

عضو هیت مدیره شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران، 1381/11/18-1390/01/01. 

عضو انجمن ایمنی زیستی،  انجمن ایمنی زیستی ایران، 1387/07/26-1393/07/01. 

رییس شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران، 1380/12/21-1385/02/31. 

عضو حلقه علمی کرسی اخلاق شورای انقلاب فرهنگی،  کرسی اخلاق شورای انقلاب فرهنگی، 1389/02/01-1392/01/01. 

عضو وابسته گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران،  گروه اخلاق دانشگاه تهران، 1389/03/01-1390/01/01. 

مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی، 1385/05/01-1390/01/01. 

سردبیر مجله علمی-ترویجی ایمنی زیستی،  مجله علمی-ترویجی ایمنی زیستی، 1387/07/01-1389/03/03. 

سردبیر مجله علمی پژوهشی ژنتیک نوین،  مجله علمی پژوهشی ژنتیک نوین، 1392/12/29-1387/07/01. 

عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران،  انجمن بیوتکنولوژی ایران، 1392/12/29-1387/07/26. 

عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران،  انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1387/07/26-1392/12/29. 

عضو کمسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی هیات ممیزه دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، 1386/08/05-1390/08/01. 

عضو کارگروه کشاورزی کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری کمسیون نشریات، 1385/03/21-1391/12/29. 

عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران، 1380/03/03 - 1391/06/10. 

مدیر مزرعه آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی، دانشگاه تهران-دانشکده کشاورزی، 1367/12/03 - 1381/06/10. 

عضو هیات علمی( موسسه بذر و نهال اصفهان)، موسسه بذر و نهال اصفهان، 1366/07/01 - 1367/01/06. 

کارشناس (دانشگاه صنعتی اصفهان)، دانشگاه صنعتی اصفهان/دانشکده کشاورزی، 1361/12/01 - 1363/10/30. 

عضو گروه تخصصی برنامه ریزی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 93/9/9-95/9/9. 

عضو کمیته اصلاح و تولید بذر، نهال و نشا با استفاده از ریزازدیادی و کشت بافت، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، 93/6/9-96/6/9. 

رئیس کمیته آینده نگری زیست فناوری کشاورزی، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، 93/6/9-96/6/9. 

رئیس کمیته کشاورزی مولکولی و تولید متابولیت های ثانویه، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، 93/6/9-96/6/9. 

علایق تحقیقاتیسیتوژنتیک،ژنتیک،اپی ژنتیک

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

سوابق تدریس

عنوان درس : بیولوژی سلولی و مولکولی، (کد درس :26501، تعداد واحد : 2)
مقطع : دکتری
فایل درس :

عنوان درس : ژنتیک، (کد درس :15402، تعداد واحد :3)
مقطع : کارشناسی
فایل درس :

عنوان درس : سیتوژنتیک، (کد درس :16401، تعداد واحد :3)
مقطع : کارشناسی ارشد
فایل درس :

عنوان درس : ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهی، (کد درس :30801، تعداد واحد :3)
مقطع : کارشناسی ارشد
فایل درس :

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقطع دکتری
دانشجویان فعلی دانشجویان فارغ التحصیل
دانشجو : هادی شوریده
عنوان پروپزال : عملکرد اینولین و بیان ژنهای مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ های کاسنی Cichorium intybus
اساتید راهنما : سید علی پیغمبری ، منصور امیدی
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی ، اسعد معروفی
فایل چکیده :

دانشجو : ایمان ناصح غفوری
عنوان پروپزال : نقشه یابی ارتباطی تحمل به یخ زدگی در جو
اساتید راهنما : محمدرضا بی همتا ، منصور امیدی
اساتید مشاور : منصور امیدی محمدرضا نقوی
فایل چکیده :

دانشجو : مهدیه خدایاری
عنوان رساله : اثر الیسیتورها بر بیان ژن های دخیل در تولید برخی از آلکالوئیدهای Papaver somniferum L.
اساتید راهنما : منصور امیدی ، علی اکبر شاه نجات بوشهری
اساتید مشاور : داراب یزدانی ، محمدرضا نقوی
فایل چکیده :

دانشجو : اردشیر قادری
عنوان رساله : بررسی اثر تشدید ژن HMGR بر میزان تولید ایزوپرنوئیدها در فندق (Corylus avellana)
اساتید راهنما : منصور امیدی ، علیرضا زبرجدی
اساتید مشاور : رضا حاجی اقایی
فایل چکیده :

دانشجو : اسماعیل قاسمی گوجانی
عنوان رساله : تولید پروانسولین خوراکی در سیستم گیاهی
اساتید راهنما : هوشنگ علیزاده ، منصور امیدی
اساتید مشاور : مختار جلالی جواران
فایل چکیده :

دانشجو : حسینعلی رامشینی
عنوان رساله : بیان ژنها در پاسخ به تنش اسمزی در ارقام جو
اساتید راهنما : علی اکبر شاه نجات بوشهری ، سیدعلی پیغمبری
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : عماد درویشی
عنوان رساله : بررسی اثرات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی متابولیتهای ثانویه آویشن ایرانی و مطالعه مکانیسم آنها
اساتید راهنما : منصور امیدی ، علی اکبر شاه نجات بوشهری
اساتید مشاور : اشکان گلشنی
فایل چکیده :

دانشجو : علی اعلمی
عنوان رساله : تظاهر ژن ABC-Transporter در پاسخ به قارچ R. secalis از طریق QRT-PCR و مکان یابی آن به وسیله نشانگر CAPS در گیاه جو
اساتید راهنما : سیدعلی پیغمبری ، هوشنگ علیزاده
اساتید مشاور : محمدرضا بی همتا ، علی اکبر شاه نجات بوشهری
فایل چکیده :

دانشجو : زهرا قهرمانی
عنوان رساله : ارزیابی مورفولوژیک توده های تره ایرانی (Allium ampeloprasum ssp. Persicum)و تولید گیاه هاپلویید از توده های منتخب
اساتید راهنما : محمدرضا حسندخت ، عبدالکریم کاشی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : محبوبه زارع مهرجردی
عنوان رساله : تاثیر برخی الیسیتورها روی تولید ارتمیزینین و بیان ن های اصلی مسیر بیوشیمیایی سنتز ان در گیاه درمنه
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمدرضا بی همتا
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی
فایل چکیده :

دانشجو : علیرضا اطمینان
عنوان رساله : مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه داروئی بذر البنج با استفاده از مارکر مولکولی AFLPو Retro/AFLP و ارزیابی تولید متابولیت های ثانویه آن در شرایط درون شیشه ای
اساتید راهنما : منصور امیدی ، اسلام مجیدی
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی ، شمسعلی رضازاده
فایل چکیده :

دانشجو : منصور قربانپور
عنوان رساله : بررسی تاثیر تنش کم آبی سطوح نیتروژن هورمون ها و سویه های سودوموناس فلورسنت بر تولید آلکالوئیدهای گیاه دارویی بذر البنج (Hyoscyamus niger
اساتید راهنما : ناصر مجنون حسینی ، شمسعلی رضازاده
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : کرامت ربیعی
عنوان رساله : انتخاب سلولی هویج Daucus caota L برای مقاومت به تنش های خشکی و فوزاریم Fusarium oxysporum
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمود خدامباشی
اساتید مشاور : س هوشمند
فایل چکیده :

دانشجو : روح الله عبدالشاهی
عنوان رساله : مکان یابی ژنهای کنترل کننده تحمل به خشکی در گندم نان
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : علی اکبر شاه نجات بوشهری
فایل چکیده :

دانشجو : بتول حسین پور
عنوان رساله : نحوه عمل و بیان ژن های تنظیمی در نمو گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : بهمن یزدی صمدی
فایل چکیده :

دانشجو : شهرام پورسیدی
عنوان رساله : بیان ژن کدکننده پوشش پروتییی ویروس گامبورو (ibdv در گیاه تراریخت سیب زمینی
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : علی اکبر شاه نجات بوشهری
فایل چکیده :

دانشجو : سپیده ترابی
عنوان رساله : شناسایی ژن های پاسخ دهنده به کمبود فسفر در برنج با استفاده از راهکار پروتومیکس
اساتید راهنما : محمد رضا نقوی ، قاسم حسینی سالکده
اساتید مشاور : منصور امیدی ، بهمن یزدی صمدی
فایل چکیده :

دانشجو : داریوش داوودی
عنوان رساله : بررسی سیتوژنتیکی و مولکولی ژرم پلاسم نیشکرSaccharum sppایران
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : پریچهره احمدیان تهرانی
فایل چکیده :

دانشجو : علی ایزدی دربندی
عنوان رساله : بررسی ژنتیک مولکولی گره زایی در سویا
اساتید راهنما : بهمن یزدی صمدی ، منصور امیدی
اساتید مشاور : علی اکبر شاه نجات بوشهری
فایل چکیده :

دانشجو : علی اشرف مهرابی
عنوان رساله : بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از آرایه های تنوع DNA-Dart
اساتید راهنما : بهمن یزدی صمدی ، محمدرضا نقوی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : محمد جعفر آقایی
عنوان رساله : بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزمی ژنوم D در میان چهار گونه ایرانی حامل این ژنوم
اساتید راهنما : محمد رضا نقوی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : ایرج برنوسی
عنوان رساله : تجزیه ژنتیکی و گزنشQTL های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله به کمک نشانگرهای ملکولی MAS در گندم
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمدرضا بی همتا
فایل چکیده :

دانشجو : عمران عالیشاه تلمادره
عنوان رساله : هیبریداسیون بین گونه ای و نجات جنین در شرایط in vitro همراه با بررسی ژنتیکی و سیتوژنتیکی بمنظور انتخاب هیبریدهای مناسب پنبه
اساتید راهنما : پریچهر احمدیان
اساتید مشاور : منصور امیدی ، محمدرضا قنادها ، محمود مصباح
فایل چکیده :

دانشجو : نفیسه مهدی نژاد
عنوان رساله : نقشه یابی نواحی ژنومی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گندم تحت شرایط تنش شوری
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمدرضا جلال کمالی
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی ، براتعلی فاخری
فایل چکیده :مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان فعلی دانشجویان فارغ التحصیل
دانشجو : مهدیه اشجاری
عنوان پروپزال : بررسی ریزنمونه ، محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی روی کالزایی و باززایی زعفران
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : راضیه کاظمی
عنوان پایان نامه : جنین زایی اندام های رویشی و افزایش کارائی تولید بذر مصنوعی با استفاده از مواد پوششی مناسب در گیاه
اساتید راهنما : فرزاد شریف زاده
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : زهرا قربانزاده
عنوان پایان نامه : بهینه سازی کشت بافت و بررسی انتقا ژن به گیاه بنفشه آفریقایی
اساتید راهنما : محمد نیلی احمدابادی
اساتید مشاور : مقصود پژوهنده ، منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : مازیار بحرینی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر الیسیتورهای غیر زیستی در کشت درون شیشه ای گیاه رازیانه
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سپیده ترابی ، سعید وزان
فایل چکیده :

دانشجو : فریدون بنداریان
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر الیسیتورهای غیرزیستی روی متابولیت های ثانویه گیاه خشخاش(Papaver somniferum)
اساتید راهنما : سپیده ترابی
اساتید مشاور : منصور امیدی ، فرشته نعمت اللهی
فایل چکیده :

دانشجو : سعید پروانه
عنوان پایان نامه : اثر سطوح نیتروژن بر استرس آبی سطوح هورمونی بر تولید آلکالوئید گیاه دارویی داتوره
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمد گلوی
اساتید مشاور : محمود سلوکی
فایل چکیده :

دانشجو : رضا بورد
عنوان پایان نامه : بررسی تنوعی ژنتیک جمیعت های مختلف گیاه درمنه شیری با استفاده از مارکرهای مولکولی AFLP
اساتید راهنما : محمدرضا نقوی ، شمسعلی رضازاده
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : قربان پور ابراهیم
عنوان پایان نامه : جداسازی و توالی یابی پروموترژن CPR دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در درمنه (Artemisia annua)
اساتید راهنما : منصور امیدی ، عبدالهادی حسین زاده
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : سیف اله پورمحمدکیانی
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی کلزا (Brassica napus L) با استفاده از مارکر RAPD-PCR
اساتید راهنما : علی اکبر شاه نجات بوشهری ، بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
اساتید مشاور : بهمن یزدی صمدی ، منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : بابک عبدالهی مندولکانی
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاینهای گندم (Triticum aestivum) با روش RAPD-PCR
اساتید راهنما : علی اکبر شاه نجات بوشهری ، بدرالدین ابرا سیدطباطبائی
اساتید مشاور : محمدرضا قنادها ، منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : مهدیه کاروری نسب
عنوان پایان نامه : اثر تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر کشت سوسپانسیون گیاه دارویی آنغوزه(Ferula assa foetida L)
اساتید راهنما : منصور امیدی ، سپیده ترابی
اساتید مشاور : اردشیر قادری
فایل چکیده :

دانشجو : آزاده بوستانی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر سطوح مختلف محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر کشت درون شیشه ای گیاه به لیموLippia citriodora
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : محمد امین جعفری منش
عنوان پایان نامه : بررسی مقاومت به شوری درلاینهای پیشرفته گندم بااستفاده از کشت جنین درشرایط کشت درون شیشه ای ومطالعه اثرات تنش شوری بر پروتئین های محلول در برگ بااستفاده از الکتروفورز ژل یک بعدی
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : مظفر روستایی
فایل چکیده :

دانشجو : منا راعی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر محرک های غیرزیستی در کشت بافت گیاه الوئه ورا
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : راضیه کاظمی
عنوان پایان نامه : جنین زایی اندام های رویشی و افزایش کارائی تولید بذر مصنوعی با استفاده از مواد پوششی مناسب در گیاه Hyparrhenia hirta
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : فرزاد شریف زاده
فایل چکیده :

دانشجو : سارا ناصری راد
عنوان پایان نامه : پروموتور ژن CYP71AV1 دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین Arteminin در درمنه Artemisia annua
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی
فایل چکیده :

دانشجو : سهیلا تکلو
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات برخی نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم بر روی مواد ژنتیکی گیاه جو
اساتید راهنما : منصور امیدی ، داریوش داوودی
اساتید مشاور : محمدعلی ابراهیمی
فایل چکیده :

دانشجو : فرهاد حریری
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه داروئی شوید( Anethum graveolens L.(dill ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی AFLP
اساتید راهنما : منصور امیدی ، سپیده ترابی
اساتید مشاور : شمسعلی رضازاده
فایل چکیده :

دانشجو : معصومه سعادت فر
عنوان پایان نامه : بررسی درون شیشه ای ژنوتیپ های مختلف رازیانه Foeniculum vulgare MILL
اساتید راهنما : منصور امیدی ، سپیده ترابی
اساتید مشاور : محمود خسروشاهی
فایل چکیده :

دانشجو : هانیه قراخانلو
عنوان پایان نامه : تاثیر شوری بر کشت درون شیشه ای ژنوتیپ های مختلف شوید Anethum graveolens
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : چیمن ابراهیمی
عنوان پایان نامه : اثر ریز نمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه ای فندق Corylus avellana
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمود سلوکی
اساتید مشاور : مسیح فروتن
فایل چکیده :

دانشجو : محمد باقر پارسا
عنوان پایان نامه : بررسی سیتوژنتیکی گیاه باریجه( Ferula gummosa )
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : آقا فخر میرلوحی ، محمد مجیدی
فایل چکیده :

دانشجو : لیلا عوبیدی
عنوان پایان نامه : بررسی سیتوژنتیکی گیاه مشگک
اساتید راهنما : منصور امیدی ، علی مهرابی
اساتید مشاور : علی مهرابی
فایل چکیده :

دانشجو : ترانه دستمالچی
عنوان پایان نامه : ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی ختمی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
اساتید راهنما : منصور امیدی ، سپیده ترابی
اساتید مشاور : حسن مداح عارفی
فایل چکیده :

دانشجو : محمدحسین حسنی
عنوان پایان نامه : ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی رازیانه با استفاده از نشانگرهای ملکولی AFLP
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : حمید کبیری نائینی
عنوان پایان نامه : بررسی پالایش سبز کادمیوم توسط آفتابگردان با استفاده از روش cDNA-RAPD
اساتید راهنما :
اساتید مشاور : منصور امیدی ، سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : مینا رستمی شاهواری
عنوان پایان نامه : مطالعه سیتوژنتیکی ژنوم D خویشاوندان وحشی گندم
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمدرضا نقوی
اساتید مشاور : و رشیدی
فایل چکیده :

دانشجو : سید سعید اسعدی
عنوان پایان نامه : کاربرد مواد جایگزین ارزان در ریز غده زایی ارقام سیب زمینی Solanum tuberosum
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : داریوش داوودی
فایل چکیده :

دانشجو : گلناز رفیعی
عنوان پایان نامه : بررسی پاسخ به کشت بافت و رفتار سیتوژنتیکی در چند رقم یونجه(Medicago sativa L)
اساتید راهنما : منصور امیدی ، مصطفی ولی زاده
اساتید مشاور : محمود خسرو شاهی ، بهرام باغبان
فایل چکیده :

دانشجو : امیر رضا زارع کاریزی
عنوان پایان نامه : اثر سطوح هورمونی مختلف برآزمایشات درون شیشه ای آنغوزه
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمود سلوکی
اساتید مشاور : نفیسه مهدی نژاد ، داراب یزدانی
فایل چکیده :

دانشجو : عماد درویشی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر تیمارهای مختف هورمونی محیط کشت جهت تهیه و نگهداری پروتوپلاست در زعفران زراعی (Crocus Sativus L)
اساتید راهنما : سیروس عبدمیشانی ، رضا ضرغامی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : سیده شکوفه مجتوی
عنوان پایان نامه : تاثیر الیستیورهای غیر زیستی بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : کرامت اله رضائی تیره شبانکاره
فایل چکیده :

دانشجو : مرضیه یوسفی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر تنش شوری و کاربرد باکتری سودوموناس بر جوانه زنی و متابولیت های ثانویه در ارقام گیاه شوید
اساتید راهنما : غلامعباس اکبری ، شمسعلی رضازاده
اساتید مشاور : منصور امیدی ، فضل لله صفی خانی
فایل چکیده :

دانشجو : مهناز مانده
عنوان پایان نامه : بررسی سیتوژنتیکی گیاه دارویی آنغوزه
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : رضا معالی امیری
فایل چکیده :

دانشجو : خدیجه محیسنی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کشت درون شیشه ای گیاه سیکاس
اساتید راهنما : روح انگیز نادری
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : طاهره جوانمرد
عنوان پایان نامه : بررسی سیتوژنتیکی گیلاس آلبالو و برخی گونه های وابسته زیر جنس Cerasus
اساتید راهنما : ذبیح اله زمانی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : فیروزه موسوی
عنوان پایان نامه : ارزیابی به شوری ارقام هاپلوئید و دیپلوئید جو در مراحل جوانه زنی و کشت بافت
اساتید راهنما : سیدعلی پیغمبری
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : نیکنوش ایمانی
عنوان پایان نامه : بررسی ریز ازدیادی به روش کشت مریستم در گیاه باریجه Ferula gummosa B
اساتید راهنما : سیدعلی پیغمبری
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : امیر جمال محمود
عنوان پایان نامه : بررسی روش های مختلف تولید جنین سوماتیکی در انگور بیدانه سفید و فلیم سیدلس
اساتید راهنما : علی عبادی
اساتید مشاور : منصور امیدی ، مسعود میر معصومی
فایل چکیده :

دانشجو : کیمیا باقرزاده
عنوان پایان نامه : اثر تنظیم کنندههای رشد در کالوس دهی و باززایی گیاه Centaura esphania
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمود غفوری
فایل چکیده :

دانشجو : نسیم زرین پنجه
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سطوح تنظیم کننده های رشد گیاهی و محیط کشت برکالزایی وباززایی گیاه صبر زرد Aloe vera L
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : شمسعلی رضازاده
فایل چکیده :

دانشجو : زهرا سلیمی
عنوان پایان نامه : بررسی امکان جنین زایی رویشی و امکان تولید بذر مصنوعی گیاه Hyparrhnia hirta
اساتید راهنما : فرزاد شریف زاده
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : شهاب الدین لسان
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر سطوح مختلف هورمونی ریزنمونه و محیط کشت در کالزایی و باززایی گیاه ختمی Alcea rosea
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : رونی آوانسیانس
عنوان پایان نامه : بررسی القای ریشه های مویین در شقایق اولیفرا (Papaver somniferum L )با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز و تاثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه.
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سیدعلی پیغمبری
فایل چکیده :

دانشجو : فائزه اعرابی
عنوان پایان نامه : بررسی خاموشی و تشدید بیان ژن BBE به صورت ناپایداردر جهت تولید آلکالوییدهای دارویی در L. paver somniferum.
اساتید راهنما : منصور امیدی ، علیرضا عباسی
اساتید مشاور : هوشنگ علیزاده
فایل چکیده :

دانشجو : زهرا کریمانه
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر سطوح تنظیم کننده های رشد گیاهی، محیط کشت و ریز نمونه در کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون، سلولی گیاه شقایق اولیفرا (Papaver samniferum).
اساتید راهنما : سیدعلی پیغمبری
اساتید مشاور : فرنگیس خیال پرست
فایل چکیده :

دانشجو : مهدی شفیعی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر نور و هورمون در کشت سوسپانسیون گیاه دارویی مشگکDucrosia anethifolia
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمود سلوکی
اساتید مشاور : محمد گلوی ، آتنا اولاد زاد
فایل چکیده :

دانشجو : مونا پری زاده
عنوان پایان نامه : ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD
اساتید راهنما : محمدرضا حسندخت
اساتید مشاور : عبدالکریم کاشی ، منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : فروغ منتظری
عنوان پایان نامه : بررسی القای ریشه های مویین در گیاه باریجه (ferula gammusa) با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز و تاثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه
اساتید راهنما : منصور امیدی ، فرنگیس خیال پرست
اساتید مشاور : منیژه سبک دست نودهی
فایل چکیده :

دانشجو : بهارک ساسان
عنوان پایان نامه : بررسی اثر ریز نمونه غلظت نمک های محیط کشت و تیمار های هورمونی در کشت درون شیشه ای سرخدار Taxus baccata
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سید جلال رستگاری
فایل چکیده :

دانشجو : علی شمشیری
عنوان پایان نامه : بررسی روش های مختلف نجات جنین در در سوسن ها
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : ابراهیم بیرامی زاده ، سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : بی بی فاطمه حقیر السادات
عنوان پایان نامه : بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس بذر و مقایسه خواص آنتی اکسیدانی سه گیاه دارویی بومی استان یزد (زیره سیاه زیره سبز و زنیان)
اساتید راهنما : فرانسواز برنارد ، سید مهدی کلانتر
اساتید مشاور : منصور امیدی ، محمد حسین حکیمی میبدی
فایل چکیده :

دانشجو : فرزانه کوهزادی
عنوان پایان نامه : تاثیر تشدید بیان ژن TYDC جهت افزایش تولید آلکالوئیدهای دارویی خشخاش
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمود سلوکی
فایل چکیده :

دانشجو : حمید حسینیان خوشرو
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های تجاری گندم نان از لحاظ ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین با استفاده از نشانگر های اختصاصی
اساتید راهنما : محمدرضا بی همتا ، محمد اسماعیل حسنی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : روشن انگشتری
عنوان پایان نامه : بررسی اثر هورمون آبسزیک بر تمایز سلولی جنین زایی سوماتیک و القای مقاومت به پس آبش در گیاه کلزا (Brassica napus)
اساتید راهنما : رضا توکل توکل افشاری
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : مریم حوری
عنوان پایان نامه : اندام زایی زیره سیاه (Bunium persicum) در شرایط کشتin vitro
اساتید راهنما : سیداحمد سادات نوری ، عباس قمری زارع
اساتید مشاور : منصور امیدی ، محمد صادق نجفی
فایل چکیده :

دانشجو : صدیقه بگم حسینی
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی شوید Anethum graveolens.
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمود سلوکی
اساتید مشاور : براتعلی سیاهسر ، سید مصطفی پیر سیدی
فایل چکیده :

دانشجو : ندا ایروانی
عنوان پایان نامه : القای کالوس در گیاه داروئی در حال انقراض وشا
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمود سلوکی
فایل چکیده :

دانشجو : سعید رافت
عنوان پایان نامه : مطالعه مورفولوژیکی و سیتوژنتیکی ارقام هاپلوئید مضاعف جو
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : براتعلی سیاهسر
فایل چکیده :

دانشجو : مریم کریمی علویجه
عنوان پایان نامه : بررسی تولید کالوس جنین زا در انگور
اساتید راهنما : علی عبادی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : پانته آ سرخیل
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر سطوح هورمونی محیط کشت وریزنمونه در کالزایی باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه رازیانه Foeniculum vulgare
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سیدعلی پیغمبری
فایل چکیده :

دانشجو : راحیل اشتری
عنوان پایان نامه : اثر هورمون ها و ریزنمونه بر کشت بافت گیاه مشکک(Ducrosia anethifolia DC)
اساتید راهنما : منصور امیدی ، مصطفی حیدری
اساتید مشاور : نفیسه مهدی نژاد ، محمدعلی عبدلی
فایل چکیده :

دانشجو : زهرا خونانی
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی گیاه باریجه با استفاده از نشانگرهای (AFLP ( Ferulla gummosa
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی
فایل چکیده :

دانشجو : بهرام سامان فر
عنوان پایان نامه : اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و ریز نمونه بر جنین زایی مستقیم سوماتیکی در جو
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : هوشنگ علیزاده
فایل چکیده :

دانشجو : اعتماد مصلح
عنوان پایان نامه : ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف کلزا با استفاده از تکنیک های کشت بافت و موتاسیون
اساتید راهنما : منصور امیدی ، عبدالله محمدی
اساتید مشاور : سید جلال رستگاری
فایل چکیده :

دانشجو : مرتضی شبان نژاد ممقانی
عنوان پایان نامه : بررسی امکان تنوع سوماکلونال بر روی اکالیپتوس Eucalyptus microtheca.
اساتید راهنما : منصور امیدی ، محمدحسن عصاره
اساتید مشاور : عباس قمری زارع
فایل چکیده :

دانشجو : آتنااولادزاد
عنوان پایان نامه : مطالعه سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در تریتیکوم بوئتیکوم های ایران
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : عبدالمجید رضایی
فایل چکیده :

دانشجو : طه رودبار شجاعی
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات تنظیم کننده های گیاهی در فرایند تولید مینی تیوبر کلون های تجاری سیب زمینی
اساتید راهنما : نیازعلی سپهوند
اساتید مشاور : منصور امیدی ، عبدالله محمدی
فایل چکیده :

دانشجو : مریم حاجی کریملو
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززایی گیاهچه از گیاه ماش vigna radiata
اساتید راهنما : منصور امیدی ، هوشنگ علیزاده
اساتید مشاور : سیدعلی پیغمبری
فایل چکیده :

دانشجو : راضیه سرآبادانی
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر سطوح هورمونی و ریزنمونه در کال زایی باززایی گیاه باریجهFerula gummosa
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمدرضا بی همتا
فایل چکیده :

دانشجو : مسعود طاهری اسکویی
عنوان پایان نامه : بررسی نجات و کشت جنین در گیاه گل محمدی
اساتید راهنما : عباس قمری زارع
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : وحید سالاری
عنوان پایان نامه : تکثیر کلون های حاصل از کشت بافت چغندر قند و غربال ژنوتیپ های مقاوم به بیماری ریزومانیا با استفاده از آزمون الایزا
اساتید راهنما : وحید سالاری ، پیمان نوروزی ، رضا امیری
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : حمید گرشاسبی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر هورمون و ریز نمونه بر کالزایی باززایی و مطالعه سیتوژنتیک اسپرس
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : پونه کلهرزاده
عنوان پایان نامه : انتقال ژن کد کننده عامل رونویسDREB1C به کلزا (Brassica napus)
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : هوشنگ علیزاده
فایل چکیده :

دانشجو : حامد سیفی
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر سطوح هورمونی،محیط کشت و ریزنمونه در کالوز زایی ، باززایی و سوسپانسیون سلولی گیاه Teucrium polium
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سیدعلی پیغمبری
فایل چکیده :

دانشجو : غزاله بزرگ منش فرد
عنوان پایان نامه : تشخیص ژن های مقاومت و بیماریزا موثر بر واکنش براسیکا به زنگ سفید خاجیان
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : هوشنگ علیزاده
فایل چکیده :

دانشجو : راحله قاسم زاده
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی گندم های ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی والکتروفورز پروتیین های ذخیره دانه
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : محمدرضا بی همتا
فایل چکیده :

دانشجو : آرش مختاری
عنوان پایان نامه : اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جنین زایی مستقیم سوماتیکی در گندم
اساتید راهنما : هوشنگ علیزاده
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : محبوبه صبوری
عنوان پایان نامه : بهینه سازی کشت بافت جهت انتقال ژن به گیاه سیب زمینی و ساخت سازه ژنی لازم برای انتقال ژن DREB1A
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : هوشنگ علیزاده
فایل چکیده :

دانشجو : سمیه قلی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی تغییرات حجم واکوئل در پرتوپلاست ارقام متحمل و حساس برنج Oryza sativa L تحت تاثیر تنش NaCl
اساتید راهنما : نادعلی بابائیان جلودار ، فواد مرادی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : بهرام مسعودی
عنوان پایان نامه : ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های سویای وارداتی
اساتید راهنما : محمدرضا قنادها
اساتید مشاور : منصور امیدی ، حمیدرضا بابائی ، سیدعلی پیغمبری
فایل چکیده :

دانشجو : رسول امیریان
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع نمونه های Aegilops tauschii با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP و مورفولوژیکی
اساتید راهنما : علی اکبر شاه نجات بوشهری ، منصور امیدی
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی
فایل چکیده :

دانشجو : بابک چالوشی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززائی گیاه از پروتوپلاست در زعفران زراعی (Crocus sativus L.
اساتید راهنما : سیروس عبدمیشانی ، رضا ضرغامی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : حمیدرضا درگاهی
عنوان پایان نامه : بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران
اساتید راهنما : شاهین واعظی
اساتید مشاور : منصور امیدی ، محمد جعفر آقایی
فایل چکیده :

دانشجو : منصور سلجوقیان پور
عنوان پایان نامه : بررسی تحمل به شوری ارقا م مختلف سیب زمینی در محیط in vitro
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : اسلام مجیدی هراوان
فایل چکیده :

دانشجو : دارا فروزان
عنوان پایان نامه : استفاده از دو پروموتر مختلف در بیان ژن هورمون رشد انسانی در گیاهان ترانس ژنیک سیب زمینی
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : هاله هاشمی سهی
فایل چکیده :

دانشجو : هنگامه طاهری
عنوان پایان نامه : بررسی الگوی بیان MAP کینازها تحت تنش خشکی در گندم نان
اساتید راهنما : منصور امیدی ، هوشنگ علیزاده
اساتید مشاور : محمدرضا نقوی
فایل چکیده :

دانشجو : اکرم صالحی
عنوان پایان نامه : انتقال ژن کیتیناز از طریق اگروباکتریوم وتظاهر ژن درلوبیای روغنی سویا به منظور ایجاد مقاومت به بیماری پوسیدگی قارچ ریشه Rhizoctonia solani
اساتید راهنما : مجتبی محمدی
اساتید مشاور : منصور امیدی ، سیدمحمود اخوت
فایل چکیده :

دانشجو : بهناز ساعتیان
عنوان پایان نامه : بررسی انتقال ژن به گندم با بکارگیری agrobactgerum method وباززائی از کالوس وDirect-Shoot Regeneration
اساتید راهنما : هوشنگ علیزاده
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : مهدی امیری تکلدانی
عنوان پایان نامه : بررسی مقاومت به شوری ارقام مختلف گندم از طریق کشت بافت
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : هوشنگ علیزاده
فایل چکیده :

دانشجو : لیا شوشتری کرمانشاهی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر برتولید هاپلوئید درارقام مختلف جو از طریق کشت بساک
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : سیروس عبدمیشانی ، پریچهره احمدیان تهرانی
فایل چکیده :

دانشجو : علی نوری
عنوان پایان نامه : بررسی مقاومت به خشکی جوانه زنی ، کشت مریستم و گیاه کامل بعضی از ژنوتیپ های کلزا
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : علیرضا طالعی
فایل چکیده :

دانشجو : رضا نورا
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی گندمهای وحشی Aegilops triuncialis ایران با استفاده از تکنیک الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای دانه
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : علی اکبر شاه نجات بوشهری
فایل چکیده :

دانشجو : روح الله عبد الشاهی
عنوان پایان نامه : ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت به شوری در گندم
اساتید راهنما : محمد رضا قناد ها ، منصور امیدی
اساتید مشاور : کاظم پوستینی
فایل چکیده :

دانشجو : ایرج هاشم زاده سقزلو
عنوان پایان نامه : القای الکتریکی و الکتریکی-حرارتی تریپلوییدی در ماهی قزل آلای رنگین کمان.
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : باقر مجازی امیری ، علیرضا میرواقفی ، امیر سعید ویلکی
فایل چکیده :

دانشجو : لیلا فرهادی سرتنگی
عنوان پایان نامه : انتقال ژن کیتیناز به توتون از طریق اگرباکتریوم
اساتید راهنما : سیروس عبدمیشانی ، مجتبی محمدی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : سید علی فاضل زاده
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تیمارهای متفاوت دما درکشت بافت برکال زائی وباززائی ارقام مختلف جو زراعی
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : پریچهره احمدیان تهرانی
فایل چکیده :

دانشجو : سپیده کلاته جاری
عنوان پایان نامه : بررسی واکنش دورقم انگور بیدانه سفید و شاهرودی به شرایط کشت درون شیشه ای
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : سپیده ترابی
عنوان پایان نامه : بررسی توارث صفات مختلف و کاربرد نشانگر RAPD در هیبریدهای جو
اساتید راهنما : منصور امیدی ، علی اکبر شاه نجات بوشهری
اساتید مشاور : محمدرضا قنادها
فایل چکیده :

دانشجو : علی اشرف مهرابی
عنوان پایان نامه : بررسی کال زایی باززایی و تحمل به شوری در ارقام مختلف کلزا با استفاده از تکنیک کشت بافت
اساتید راهنما : منصور امیدی ، بدرالدین ابرا سیدطباطبائی
اساتید مشاور : علی اکبر شاه نجات بوشهری ، رضا توکل افشاری
فایل چکیده :

دانشجو : آذر شاه پیری
عنوان پایان نامه : بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلونال در سیب زمینی
اساتید راهنما : منصور امیدی ، پریچهره احمدیان تهرانی
اساتید مشاور : داریوش داوودی ، علی اکبر شاه نجات بوشهری
فایل چکیده :

دانشجو : نادره طبقچی عزتی
عنوان پایان نامه : بررسی پروتئینهای ذخیره ای گندم دوروم و ارتباط ان با اجداد وحشی گندم نان
اساتید راهنما : منصور امیدی ، علی اکبر شاه نجات بوشهری
اساتید مشاور : محمد مقدم ، مصطفی ولیزاده
فایل چکیده :

دانشجو : ندا میر آخورلی
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع صفات کمی ورابطه آنها با عملکرد در شرایط دیم وآبی و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در گندم دوروم درگندم دوروم
اساتید راهنما : عبدالهادی حسین زاده ، محمدرضا قنادها بی همتا
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : محمد احمد آبادی
عنوان پایان نامه : مطالعه سیتو ژنتیکی گندم های وحشی منطقه شمال غربی ایران
اساتید راهنما : پریچهر احمدیان
اساتید مشاور : منصور امیدی ، داریوش داوودی
فایل چکیده :

دانشجو : عبدالله محمدی
عنوان پایان نامه : بررسی کشت پروتوپلاست برنج ایرانی
اساتید راهنما : بهزاد قره یاضی ، بدرالدین ابرا سیدطباطبائی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : سعید عباسی
عنوان پایان نامه : مطالعه برخی صفات کمی وکیفی درگندم
اساتید راهنما : محمدرضا قنادها
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : رحمت ا... صفرپور
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از کلکسیون برنج های گیلان
اساتید راهنما : حسین زینائی
اساتید مشاور : منصور امیدی ، محمد صالح محمد صالحی
فایل چکیده :

دانشجو : احمد بهرامی احمدی
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی 633 رقم نخود سفید بانک ژن دانشکده کشاورزی کرج با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
اساتید راهنما : علی عبادی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : محسن مردی
عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی 418 رقم نخود تیپ دسی(سیاه بانک ژن دانشکده کشاورزی با استفاده از روش های آماری چند متغیره
اساتید راهنما : علیرضا طالعی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : بهروز نجمی
عنوان پایان نامه : بررسی وتعیین تیپ های مقاوم به زنگ زرد در برنامه اصلاحی ارقام پیشرفته گندم نسبت به نژاد زنگ زرد موجود در کرج
اساتید راهنما : محمدرضا قنادها
اساتید مشاور : منصور امیدی ، نوین چهر هومند
فایل چکیده :

دانشجو : چنگیر ابراهیمی
عنوان پایان نامه : بررسی مناسب ترین تاریخ کاشت ذرت دانه ای هیبرید SC704 و اثرات آن روی بعضی از خصوصیات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد در شرایط آب و هوایی کوهدشت لرستان
اساتید راهنما : کاظم پوستینی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : قاسم حسینی سالکده
عنوان پایان نامه : مقایسه واریته های مختلف جو برای کال زائی وباززائی آنها از طریق کشت بساک
اساتید راهنما : سیروس عبد میشانی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : خدایار همتی
عنوان پایان نامه : بررسی عمر انباری شاخه و پیوند کهای سه رقم نارنگی کلمانتینپیچ وانشوروی سه پایه نارنج ترویرسیتزنج و پانسیروس تریفولیادر شمال ایران
اساتید راهنما : احمد خلیفی
اساتید مشاور : منصور امیدی ، یونس ابراهیمی
فایل چکیده :

دانشجو : بدرالدین ابراهیم سیدطباطبائی
عنوان پایان نامه : بررسی کشت بساک وجنین درارقام گندم ایرانی
اساتید راهنما : سیروس عبد میشانی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : شهرزاد رهنما سولدی
عنوان پایان نامه : گیاه پالایی و بررسی انواع ژنهای مقاوم به فلز سنگین کادمیم در آفتابگردان
اساتید راهنما : سپیده ترابی
اساتید مشاور : منصور امیدی
فایل چکیده :

دانشجو : شاهده شهبازیان
عنوان پایان نامه : بررسی خاصیت ضد سرطانی آنتول لیپوزومه پگیله بر روی رده سلولی سرطان سینه (T47D) و همچنین ارزیابی خاصیت آنتی میکروبی آن
اساتید راهنما : عظیم اکبر زاده ، سپیده ترابی
اساتید مشاور : منصور امیدی ، محسن چیانی
فایل چکیده :

دانشجو : پانته آ اسلامی طبایی
عنوان پایان نامه : بررسي كشت بافت و تنوع ژنتيكي توده هاي گياه به ليمو بر اساس خصوصيات سيتوژنتيكي و كاريوتايپي
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور : دكتر محمود خسرو شاهلي ، سپیده ترابی
فایل چکیده :

دانشجو : مهدی قربانی
عنوان پایان نامه : تاثیر الیسیتور بر تولید آلیزارین در کشت ریشه موئین روناس (Rubia tinctorum. L )
اساتید راهنما : منصور امیدی ، سید علی پیغمبری
اساتید مشاور : کرامت الله رضایی
فایل چکیده :

دانشجو : بابک جهانگیری
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برخی الیسیتورهای زیستی بر ماده موثره در گیاه شقایق ایرانی
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : الهه اسدالهی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر برخی نانو الیسیتورها بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : سام شمسیان
عنوان پایان نامه : بررسی تاثير سطوح مختلف تنظيم كننده های رشد گياه و محيط كشت بركالزایي وباززايی ژنوتیپ های گياه الوورا
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

دانشجو : مهسا توکلی
عنوان پایان نامه : تاثیر لیزر بر تولید متابولیت ثانویه در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه وورا
اساتید راهنما : منصور امیدی ، سید علی پیغمبری
اساتید مشاور : دکتر هدیه پازکیان
فایل چکیده :

دانشجو : مرتضی ملکی
عنوان پایان نامه : تاثیر متیل جاسمونات و فراصوت بر تولید متابولیت های ثانویه در کشت (Aloe barbadensis Mill.) سلولی آلوورا
اساتید راهنما : منصور امیدی
اساتید مشاور :
فایل چکیده :

مقالات کنفرانس

مهسا توکلی،  سیدعلی پیغمبری،  هدیه پازکیان،  شهریار ابوالحسنی،  آرش طبابایی،  مرتضی ملکی منصور امیدی،  تغییرات میکروسکپی کالوس های گیاه صبر زرد تحت تیمار با لیزر،  اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت واصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

پانته آ اسلامی طبایی،  منصور امیدی،  محمود خسروشاهلی،  سپیده ترابی،  اثر تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر ریز ازدیادی گیاه دارویی به لیمو Lippia Citrodoria L.،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

منصور امیدی،  پانته آ اسلامی طبایی،  محمود خسروشاهلی،  سپیده ترابی،  اثر غلظت های مختلف عصاره ورمی کمپوست به عنوان محیط کشت پایه بر کشت درون شیشه ای گیاه به لیمو،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

مهسا توکلی،  سیدعلی پیغمبری،  هدیه پازکیان،  شهریار ابوالحسینی،  آرش طاطبایی،  مرتضی ملکی منصور امیدی،  تغییرات میکروسکوپی کالوس های گیاه صبر زرد تحت تیمار با لیزر،  اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

منصور امیدی،  معصومه سعادت زاده،  سپیده ترابی،  بررسی اثر تیمار هورمونی و ژنوتیپ بر روی ریزنمونه هیپوکوتیل گیاه دارویی رازیانه،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

معصومه سعادت زاده،  سپیده ترابی،  منصور امیدی،  بررسی کالزایی ریزنمونه برگ ژنوتیپ های مختلف رازیانه تحت تیمار های هورمونی متفاوت،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

سلمان دستان،  قربان نور محمدی،  حمید مدنی،  افشین سلطانی،  منصور امیدی،  انتشار دیاکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در نظامهای کاشت شالیزاری،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

منصور امیدی،  افشین سلطانی،  قربان نور محمدی،  حمید مدنی،  سلمان دستان،  تغییر اقلیم و نظامهای تولید برنج: تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات،  93/6/4،  ایران،  کرج. 

M Shaban Nejad،  M Asare،  Mansour Omidi،  A Ghamari،  Sh Shahrzad،  Investigation of correlation peoxidase alleles and microsatellite loci under In Vitro tissue culture of Eucalyptus microtheca F.Muell،  The 8th International Symposium on the Plant Hormone Ethylene،  88/3/31-88/4/4،  United States of America،  Ithaca. 

مهسا توکلی،  مرتضی ملکی،  منصور امیدی،  سیدعلی پیغمبری،  اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال زایی گیاه دارویی صبرزرد ( Aloe vera L.)،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران،  5/4/1393،  ایران،  تهران. 

الهه اسداللهی،  بابک جهانگیری،  منصور امیدی،  اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌‌‌‌‌های رشد گیاهی(NAA وKIN ) درکالزایی گیاه شقایق ایرانی Persian poppy،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران،  5/4/1393،  ایران،  تهران. 

مرتضی ملکی،  مهسا توکلی،  سام شمسیان،  منصور امیدی،  تاثیر اکسین بر القا درون شیشه ای ریشه‌های نابه‌جا از برگ آلوئه‌وورا‌‌‌‌ ‌ (Aloe barbadensis mill)،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران،  5/4/1393،  ایران،  تهران. 

بابک جهانگیری،  الهه اسدالهی،  منصور امیدی،  کالزایی در بذر و ریز نمونه‌های گیاه خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum)،  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران،  5/4/1393،  ایران،  تهران. 

M.Omidi،  M.Khodayari،  A.Shah Nejad Boshehri،  D.Yazdani،  M.Naghavi،  Effect of biotic and nano elicitors on sanguinarine gene expression in Papaver somniferum L. suspension cell cultures،  International Union of Microbiological Societies Congresses،  2014،  Canada، 

Mahdiyeh Khodayari،  Mansour Omidi،  Ali Akbar Shahnejad Boshehri،  Darab Yazdani،  Mohamad Reza Naghavi،  EFFECTSOF ELICITATION ONALKALOIDS PRODUCTION IN SUSPENSION CELL CULTURES OFPAPAVER SOMNIFERUM،  2nd National Congress on Medicinal Plants،  2013/5/15-16،  Iran،  Tehran. 

Emad Darvishi،  Mansour Omidi،  Ali Akbar Shahnejad Boshehri،  Ashkan Golshani،  Mairen Smit،  Chemical -Genetic Profile Analysis Of Eugenol In Saccharomyces Cerevisiae،  2nd National Congress on Medicinal Plants،  2013/05/15-16،  Iran،  Tehran. 

Azadeh Bostani،  Mansour Omidi،  Sepideh Torabi،  Amir Zare،  The effects Of Explants And Growth Regulators On Callus Induction Of Lippia Citriodora L., An Important Medicinal Plant،  2nd National Congress on Medicinal Plants،  2013/05/15-16،  Iran،  Tehran. 

Hadi Shorideh،  Ahmad Balandary ،  Seyed Ali Peighambari،  Mansour Omidi،  Mohamad Reza Naghavi،  Investigation On Morphology And Root Yield Of Chicory (C.INTYBUS)Lanraces For Inulin Production،  2nd National Congress on Medicinal Plants،  2013/05/15-16،  Iran،  Tehran. 

Fereidon Bondarian،  Sepideh Torabi،  Mansour Omidi،  Maziar Bahreini،  Study of Tissue Culture And Callus Induction In Papaver Bracteatum،  2nd National Congress on Medicinal Plants،  2013/05/15-16،  Iran،  Tehran. 

Alireza Etminan،  Mansour Omidi،  Eslam Majidi،  Mohamad Reza Naghavi،  Lia shoshtari،  Mansour Ghorbanpoor،  ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY IN HYOSCYAMUS SP. USING AFLP،  National Congress on Medicinal Plants،  2012/05/30-31،  Iran،  Kish. 

Lia Shoshtari،  Mansour Omidi،  Eslam Majidi،  Mohamad Reza Naghavi،  Alireza Etminan،  Mansour Ghorbanpoor،  THE COMPARISON OF TWO DIFFERENT DIGESTION SYSTEMS TO DETECT THE SOMACLONAL VARIATION IN DUCROSIA ANETHIFOLIA،  National Congress on Medicinal Plants،  2012/05/30-31،  Iran،  Kish. 

Ardeshir Qaderi ،  Mansour Omidi،  Alireza Etminan ،  Ali Mehrafarin ،  Azadeh Qaderi ،  Bioinformatics study of the gene encoding isopentenyl diphosphate isomerase a key enzyme for generating isoprenoid diversty،  National Congress on Medicinal Plants،  2012/05/16-17،  Iran،  Kish. 

Khadije Mohaiseni،  Roh Angiz Naderi،  Mansour Omidi،  application of tissue culture in Cycasrevoluta thumb for plant genetic improvement،  1st international Conference on Bio technology application in Agriculture،  2012/03/05-9،  Egypt، 

Khadije Mohaiseni،  Rohangiz Naderi،  Mansour Omidi،  High frequency callus induction using auxins and three kinds of explants in Cycas revoluta THUNB( THUNB)،  1st International Conference On Biotechnology Applications In Agriculture،  2012/02/18-22،  Egypt، 

Khadije Mohaiseni،  Rohangiz Naderi،  Mansour Omidi،  Application of tissue culture in Cycasrevoluta THUNB for plant genetic improvement،  1st International Conference On Biotechnology Applications In Agriculture،  2012/02/18-22،  Egypt، 

Khadije Mohaiseni،  Rohangiz Naderi،  Mansour Omidi،  Shortening the germination period by Embryo culture in Cycas revoluta THUNB،  1st National congress and workshop on Nanoscience and Nanotechnology،  2012/02/18-22،  Egypt، 

Khadije Mohaiseni،  Roh Angiz Naderi،  Mansour Omidi،  High frequency callus induction using auxins and three kinds of explants in Cycas revoluta THUNB،  1st International Conference On Biotechnology Applications In Agriculture،  2012/02/18-22،  Egypt،  Cairo. 

Khadije Mohaiseni،  Roh Angiz Naderi،  Mansour Omidi،  Shortening the germination period by emberyo culture in Cycas revoluta THUNB،  1st International Conference On Biotechnology Applications In Agriculture،  2012/02/18-22،  Egypt،  Cairo. 

mohamadreza naghavi،  Zahra Khinani،  Mansour Omidi،  Assessment of phytochemical and molecular patterns of F. gummosa landraces،  Medicinal and aromatic plants in generating of new values in 21st century،  2011/11/09-12،  Slovaki، 

Zahra Ghahremani،  Mohamad Reza Hasan Dokht،  Abdolkarim Kashi،  Mansour Omidi،  Maryam Jafarkhani Kermani،  Induction of haploid plants by in vitro culture of flower bud in Persian leek Allium ampeloprasum،  Biotechnological Advances In Vitro Horticultural Breeding،  2011/06/18-20،  Belgium، 

Mansour Ghorbanpoor،  Naser Majnon Hosseini،  Shams Ali Reza Zadeh،  Mansour Omidi،  K Khavazi،  A Etminan،  Hyoscyamine and scopolamine production of black henbane ( Hyoscyamus niger infected with Psedumonasputida and P.fluorescens strains under awter deficit stress،  7th Tannin conference and 58th International congress of the GA،  2010/8/29-9/2،  Germany،  Berlin. 

Mohammad Reza Bihamta،  Hamid Hosseinian Khoshro،  Mohamad esmaeil Hasani،  Mansour Omidi،  Genetic variation of low molecular weight glutenin subunits genes in iranian commercial bread wheat genotypes using soecific markers،  20th international triticeas marring initiative،  2010/09/01-05،  Japan،  Beijing. 

Manochehr Karimi،  Farangis Khial Parast،  Amir Sahraro،  Mansour Omidi،  Abdol Rahman Rasol Nia،  Seed Dormancy Breaking in Ferulago(ferulago phialocarpa rech.f.h.ried،  The First Asian Horticultural Congress،  2008/12/11-13،  North Korea، 

Mansour Omidi،  Abdola Mohamadi،  in vitro mutagenesis for salt tolerant canola using gamma irradiation،  6th ISHS،  2008/08/24-28،  Australia،  Queensland. 

P Sarkheil،  Mansour Omidi،  Seyed Ali Peighambari،  Study of the effect of hormones medium and explants on the callugenesis of Foeniculum vulgare Mill،  7th join meeting of AFERP،  2008/08/03-08،  Greece،  Athens. 

Hosein Ali Ramshini،  Ali Akbar Shahnejad Boshehri،  K Newman،  Seyed Ali Peighambari،  Mansour Omidi،  Patrik Shovaizer،  Gene expression analysis of barley in response to osmotic stress،  Plant Science Student Conference،  2008/08/01-04،  Germany، 

Ali Akbar Mehrabi،  Mohamad Reza Naghavi،  Bahman Yazdi Samadi،  Mansour Omidi،  Quantification of Genomic relationships of Wheats possessing D-genome in different ploidy levels using microarray besed DArT markers.،  10th Iranian Genetics Society Congress،  2008/05/21-23،  Iran،  Tehran. 

R Sarabadani،  Mansour Omidi،  Mohamad Reza Bihamta،  M Karimi،  Evaluation of seedling growth and callus induction on gummosa،  European traditional medicine international congress،  2007/10/05-7،  Italy، 

A Bernosi،  A Marofi،  M Mardi،  M Rezaei،  Mansour Omidi،  Bahman Yazdi Samadi،  The Use of the Area under Disease-Progress Curve (Audpc) to Assess Fusarium Head Blight Resistance in Wheat.،  59th Intermantional Symposium on Crop Protection،  2007/05/22-25،  Belgium،  Gent. 

M Haji Karimlo،  A Oladzade،  H Alizade،  Mansour Omidi،  Barley agrobacterium-mediated transformation using embryo explant.،  The Fourth Moscow international congress،  2007/03/12-16،  Russia،  Moscow. 

Emad Darvishi،  R Zarghami،  S meishani،  Mansour Omidi،  Effects of Different Hormone Treatments on Non Embryogenic and Embryogenic Callus Induction and Time-term Enzyme Treatment on Number and Viability of Isolated Protoplasts،  ( 2nd International Symposium on Saffron Biology and Tecknology (ISSBT،  2006/10/28-30،  Iran،  Mashhad. 

Sepideh Kalate Jari،  Ali Ebadi،  Zabi Olah Zamani،  Mohamad Reza Fatahu،  Mansour Omidi،  In vitro Culture of Two Iranian Table Grapes and Determination of the Best Conditions for Their Meristem Culture،  27th International Horticultural Congress & Exhibition IHC 2006،  2006/08/13-19،  korea،  Seoul. 

Mansour Omidi،  Mansour Saljoghian pour،  Eslam Majidi،  D Davoodi،  Study of genetic diversity and phenotypic correlations between characters on the based of microtuberization in some of potato cultivars and colons under saline and no saline conditions by In_vitro،  11th Iaptc B Congress،  2006/08/13-18،  China،  Beijing. 

Emad Darvishi،  R Zarghami،  Saeid Mishani،  Mansour Omidi،  Effects of different Time_term enzyme treatment on number and viability of isolated protoplasts derived from embryogenic callus on saffron Crocus sativus L،  11th Iaptc B Congress،  2006/08/13-18،  China،  Beijing. 

M Borhan،  Mansour Omidi،  Identifying Plant and Pathogen Genes Regulating Interaction Between Arabidopsis thaliana and Albugo Candida،  4th Canadian Plant Genomics Workshop،  2006/06/19-21،  Canada،  Ottawa. 

Mohammad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  M Nassaji،  effect of abscisic acid on induction of drought steerss in wheat seedinge،  international triticeae symposium،  2005/12/22-23،  Czech، 

Mohammad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  M Nassaji ،  investingation the effect of abscisic acid on drought stress induction in wheat seeding،  international triticeae symposium prague،  2005/12/22-23،  Czech، 

Mosavi،  Bahman Yazdi Samadi،  Abas Ali Zali،  Mohamad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  Mohamad Reza Naghavi،  investigation the effect of abscisic acid on drought stress induction in wheat seedling،  5th International Triticeae Symposium Prague Czech Republic،  2005/06/06-10،  Czech،  Prague. 

Mosavi،  Bahman Yazdi Samadi،  Abas Ali Zali،  Mohamad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  Mohamad Reza Naghavi،  Effect of abscisic asid on induction of drought stress in wheat seedling،  5th International Triticeae Symposium Prague Czech Republic،  2005/06/06-10،  Czech،  Prague. 

Hoshang Alizadeh،  Mohamad Reza Naghavi،  Mansour Omidi،  Behnaz Saatian،  Effect of plant growth regulators on direct shoot regeneration of wheat Triticum aestivum،  4th international crop science congress،  2004/11/25-12/1،  Australia،  Queensland. 

Reza Tavakol Afshari،  Ali Ashraf Mehrabi،  Mansour Omidi،  Evaluation of abscisic acid effects on germination and callus culture of rapeseed under salinity stress،  IPGSA conference 2004،  2004/09/28-10/2،  Australia،  Brisbane. 

Mansour Omidi،  The effect of thermal treatments on callus regeneration of barley immatured-embryo culture،  8th Iranian Congress on Crop Production and Breeding،  2004/08/25-27،  Iran،  Rasht. 

Emran Alishah،  P AhmadianTehrani،  Mohamad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  Mahmod Mesbah،  invitro interaction of genotype and medium on interspecific hybrid embryo rescue in gossypium،  7th International congress of plant Molecular Biology،  2003/06/23-28،  Spain،  Barcelona. 

Mansour Omidi،  P AhmadianTehrani ،  Mohamad Reza Bihamta،  Mesbah Babalar،  In vitro Interaction of Genotype and Medium on Interspecific Hybrid Embryo Rescue in Gossypium،  7th International congress of plant Molecular Biology،  2003/06/23-28،  Spain،  Barcelona. 

Mansour Omidi،  Ali Akbar Boushehri،  Mohamad Reza Bihamta،  Relationship Between Hybrid Performance and Genetic Diversity Based on RAPD Markers in Barley،  7th International congress of plant Molecular Biology،  2003/06/23-28،  Spain،  Barcelona. 

Mansour Omidi،  Ali Akbar Boushehri ،  Mohamad Reza Bihamta،  Effects of Salt Stress on Seed Germination, Seedling Growth and Callus Culture of Rapeseed،  7th International congress of plant Molecular Biology،  2003/06/23-28،  Spain،  Barcelona. 

Mansour Omidi،  Ali Akbar Mehrabi،  BE Sayed Tabatabaei ،  R Tavakol Afshar ،  Investigation of Abscic Acid Effects on Germination and Callus Culture of Rapeseed Under Salinity Stress،  7th International congress of plant Molecular Biology،  2003/06/23-28،  Spain،  Barcelona. 

Mansour Omidi،  Ali Akbar Shahnejad Boshehri،  BE Sayed Tabatabaei،  Bahman Yazdi Samadi،  Use of RAPD for the Study of Genetic Diversity in Brassica napus L،  12th Australasian Plant Breeding Conference.،  2002/09/15-20،  Australia، 

Mansour Omidi،  A Shahpiri ،  Callus Induction and Plant Regeneration in Vitro in Potato،  26th International Horticultural Congress & Exhibition (IHC 2002)،  2002/08/11-17،  Canada،  Toronto. 

Mansour Omidi،  A Study on Callus Induction in Barley،  43rd international Meeting of European Tissue Culture Society ETCS،  2001/09/30،  Spain، 

Mansour Omidi،  P AhmadianTehrani،  BE Syied TabatabaeiI ،  Growth Induction of Inactivated Calli and Study of Somaclonal Variation in Barley Cultivar،  43rd international Meeting of European Tissue Culture Society ETCS،  2001/09/30،  Spain، 

Mansour Omidi،  P AhmadianTehrani،  Studies of Adrogenesis of Rye،  43rd international Meeting of European Tissue Culture Society ETCS،  2001/09/30،  Canada، 

Mansour Omidi،  Diret induction of Somatic Embryogenesis in Aloe Vera L،  7th Iranian Biotechnology congress،  2001/08/21-23،  Iran،  Tehran. 

Mansour Omidi،  Human genetic Engineering via Enviornmental Engineering،  7th Iranian Biotechnology congress،  2001/08/21-23،  Iran،  Tehran. 

Mansour Omidi،  Study on seed dormancy removing methods in Cherry،  7th Iranian Horticultural Science congress،  2001/08/14-16،  Iran،  Isfahan. 

Mansour Omidi،  Study on seed dormancy removing methods in Cherry،  7th Iranian Horticultural Science congress،  2001/08/14-16،  Iran،  Tehran. 

Mansour Omidi،  Study of Somaclonal Variation in potato،  26th International Horticultural Congress & Exhibition (IHC 2002)،  2001/08/11،  Canada، 

Mansour Omidi،  allergenicity assessment of some proteins in Cry1Ab group using databases،  Biosaefty and Genetic Engineering Congress،  2001/05/23-25،  Iran،  Tehran. 

آزاده بوستانی،  منصور امیدی،  سپیده ترابی،  رضا زارع،  بررسی کالزایی در گیاه دارویی به لیمو citriodora Lippia،  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی،  1392/04/15-17،  ایران،  تهران. 

بابک جهانگیری،  الهه اسدالهی،  مهدیه خدایاری،  منصور امیدی،  اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء کالوس در ریز نمونهای گیاه خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum)،  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی،  1392/04/15-17،  ایران،  تهران. 

الهه اسداللهی،  بابک جهانگیری،  منصور امیدی،  بزرسی اثز محیط کشت بذر درصد جوانه زنی بذور شقایق ایرانی (Persian poppy)،  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی،  1392/04/15-17،  ایران،  تهران. 

الهه اسداللهی،  بابک جهانگیری،  منصور امیدی،  بیوپلاستیک،  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی،  1392/04/15-17،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  تغییرات جهان تا سال 2050 جبر استفاده از تراریختها،  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی،  1392/04/15 - 17،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  مهدیه خدایاری،  نیازهای ایمنی زیستی جهان آینده،  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی،  1392/04/15 - 17،  ایران،  تهران. 

سهیلا تکلو،  داریوش داوودی،  منصور امیدی،  محمدعلی ابراهیمی،  مرضیه کشاورزی،  فرانک روزبه،  اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر ویژگی های جوانه زنی گیاه جو،  اولین همایش و کارگاه ملی علوم و فناوری نانو،  1392/02/26-27،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  شبیه سازی ساختار دوم مولکول RNAبر اساس سینتیک تاخوردگی تصادفی در یک توالی فرضی،  کنفرانس ملی علوم و تکنولوژِی های نوین زیستی،  1391/11/05،  ایران،  ایلام. 

هادی شوریده،  سید علی پیغمبری،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  بررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان،  چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران،  1391/08/16-17،  ایران،  تهران. 

منصور قربان پور،  ناصر مجنون حسینی ،  منصور امیدی،  آپتین راه نورد،  مهرناز حاتمی،  تغییرات فیزیومرفولوژیک و مقدار تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج(Hyoscyamus niger)در شرایط تنش کم آبی،  اولین همایش ملی تنش های گیاهی(غیر زیستی)،  1391/08/10-11،  ایران،  اصفهان. 

منصور امیدی،  نگرشی اجمالی برروند تغییرات جهان تا سال 2050 با تاکید بر کشاورزی و منابع طبیعی،  دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات،  1391/06/14-16،  ایران،  کرج. 

آتنا اولاد زاده،  نسیم زرین پنجه،  منصور امیدی،  القائ بافت پینه زایی و جنین زایی بدنی غیر مستقیم و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبر زرد Aloe Vera L،  دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات،  1391/06/14-16،  ایران،  کرج. 

م بهزادی،  منصور امیدی،  محمد اسماعیل حسنی،  مهندسی تولید زیست دارو (biopharmaceutical)در سیستم های گیاهی،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

فرزانه کوهزادی،  منصور امیدی،  شمسعلی رضازاده،  اهمیت مهندسی متابولیت های ثانویه در بیوتکنولوژی گیاهی با تاکید بر مسیر سنتز آلکالوئیدها درگیاه خشخاش،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

ف. اعرابی ،  ه. علیزاده ،  منصور امیدی،  ع. عباسی ،  خاموشی موقت ژن BBE1 به روش RNAi در Papaver somniferum،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  نسیم زرین پنجه،  تنظیم اپی ژنتیکی ورنالیراسیون،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

ز سلیمی،  منصور امیدی،  فرزاد شریف زاده،  آتنا اولادزاد،  القای کالوس در گیاه مقاوم به خشکسالی و در معرض انقراض بریش Hyparrhenia hirta (L Stapf،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  علی درویشی بلورانی،  تکامل مولکولی در راستای انقلاب ژنومیکس،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

مریم کریمی،  علی عبادی،  منصور امیدی،  تاثیر فاکتورهای رقم محیط کشت و نوع ریزنمونه بر وزن و اندازه کالوس جنین زا در انگور،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

مریم کریمی،  علی عبادی،  منصور امیدی،  شناخت مرحله مورفولوژی و تیمارهای مناسب برای انگیزش کالوس های جنین زا از ریز نمونه های گل بساک و برگ در برخی ارقام انگور.،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

مریم کریمی،  علی عبادی،  منصور امیدی،  بررسی اثر رقم و نوع ریز نمونه بر بافت تولید شده در محیط کشت GS1CA.،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

ز کریمانه،  منصور امیدی،  ف خیالپرست،  ع فاضل زاده،  مطالعه تاثیر محیط کشت سطوح تنظیم کننده های رشد گیاهی و ریزنمونه بر کالزایی و باززایی گیاه خشخاش(Papaver somniferum)،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  مهدی شفیعی،  محمود سلوکی،  آتنا اولادزاد،  فرهاد حریری،  کشت ریشه گیاه دارویی مشگک Ducrosia anethifolia،  دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

مهدی شفیعی،  منصور امیدی،  محمود سلوکی،  آتنا اولادزاد،  فرهاد حریری،  عباس جلالی ،  جنین زایی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia از طریق کشت سوسپانسیون سلولی،  دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

محمد جعفری منش،  منصور امیدی،  مظفر روستایی ،  هومن شیروانی،  بررسی اثرات تنش شوری بر پروتئین های محلول در برگ گندم نان با الکتروفورز عمودی،  دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

چیمن ابراهیمی،  محمود سلوکی،  منصور امیدی،  مسیح فروتن،  بررسی اثر تنظیم کنند ههای رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کالزایی فندق Corylus Avellana،  دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

خدیجه محیسنی،  روح انگیز نادری،  منصور امیدی،  بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی گیاه سیکاس Cycas revoluta Thunb،  دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

خدیجه محیسنی ،  روح انگیز نادری،  منصور امیدی،  بررسی اثر نور تاریکی و تنظیم کننده های رشد بر تولید گیاهچه از جنین بالغ بذر گیاه سیکاس CycasrevolutaThunb،  دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1391/03/01-3،  ایران،  تهران. 

فرزاد شریف زاده،  زهرا سلیمی ،  منصور امیدی،  امیر زارع ،  آتنا اولاد زاد ،  تولید بذر مصنوعی گیاه بریش برای اولین بار در دنیا،  دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر،  1390/08/04-5،  ایران،  مشهد. 

نسیم زرین پنجه،  منصور امیدی،  شمسعلی رضازاده،  آتنا اولادزاد،  القا جنین زایی بدنی مستقیم در گیاه دارویی صبر زرد Aloe vera L،  هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1390/06/21-23،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  مهندسی ژنتیک انسان از طریق مهندسی محیط،  هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1390/06/21-23،  ایران،  کرج. 

سهیلا تکلو،  داریوش داوودی،  منصور امیدی،  محمدعلی ابراهیمی،  ف روزبه ،  اثر سیتوتوکسیسیتی نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو (Hordeum volgare L.،  هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1390/06/21-23،  ایران،  تهران. 

خدیجه محیسنی،  روح انگیز نادری،  منصور امیدی،  مایده شفیعی ،  مقایسه کالوس زایی ریزنمونه های برگ دمبرگ آندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta،  هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران،  1390/06/14-17،  ایران،  اصفهان. 

طاهره جوانمرد ،  ذبیح اله زمانی،  سیدمحمود غفاری،  منصور امیدی،  بررسی روش های رفع رکود بذر در گیلاس،  هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران،  1390/06/14-16،  ایران،  اصفهان. 

محمدرضا نقوی،  محمد افشار شاندیز ،  هوشنگ علیزاده،  منصور امیدی،  پایگاههای ایمونوانفورماتیک،  سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک،  1390/03/26-29،  ایران،  تهران. 

فرهاد حریری،  منصور امیدی،  سپیده ترابی،  محمدباقر صفاکیش،  اردشیر قادری،  آتنا اولادزاد،  نقش بیوتکنولوژی در ایجاد مقاومت به تنشهای غیرزنده،  سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک،  1390/03/23-25،  ایران،  تهران. 

فرهاد حریری،  منصور امیدی،  سپیده ترابی،  محمدباقر صفاکیش،  مسعود شفیعی،  زمینه های کاربردی ژنتیک و بیوتکنولوژی در جهت زیست پالایی و گیاه پالایی،  سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک،  1390/03/23-25،  ایران،  تهران. 

محمد افشار شاندیز،  محمدرضا نقوی،  هوشنگ علیزاده،  منصور امیدی،  ارزیابی آلرژی زایی چند پروتئین از گروه Cry1Ab با استفاده از بانک های اطلاعاتی .،  سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک،  1390/03/23-25،  ایران،  تهران. 

ترانه دستمالچی،  منصور امیدی،  سپیده ترابی،  ح مداح عارفی،  م بهزادی،  ع اطمینان . م حسنی،  روش جامع استخراج DNA از گیاهان دارویی:مطالعه موردی روی ختمی درمنه مشگکفندق،  همایش ملی گیاهان دارویی،  1389/12/11-12،  ایران،  ساری. 

ترانه دستمالچی،  منصور امیدی،  سپیده ترابی،  ح مداح عارفی،  علیرضا اطمینان،  م حسنی . م بهزادی،  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی ختمی با استفاده از نشانگر ملکولی AFLP،  همایش ملی گیاهان دارویی،  1389/12/11-12،  ایران،  ساری. 

منصور امیدی،  شمسعلی رضا زاده،  آتنا اولاد زاده،  امیر زارع،  نسیم زرین پنجه،  ارائه روشی بهینه جهت سازگاری گیاهان حاصل از تکثیر درون شیشه ای گیاه دارویی صبرزرد Aloe vera L،  همایش ملی گیاهان دارویی،  1389/12/11-12،  ایران،  ساری. 

طاهره جوانمرد،  محمود غفاری،  ذبیح الله زمانی،  منصور امیدی،  بررسی سیتوژنتیکی در آلبالو،  همایش ملی گیاهان دارویی،  1389/12/11-12،  ایران،  ساری. 

ذبیح اله زمانی،  طاهره جوانمرد ،  سیدمحمود غفاری،  منصور امیدی،  بررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک،  همایش ملی گیاهان دارویی،  1389/12/11-12،  ایران،  ساری. 

خدیجه محیسنی،  روح انگیز نادری،  منصور امیدی،  اثر هورمون پیکلورام بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ و آندوسپرم گیاه سیکاس Cycas revoluta،  همایش ملی گیاهان دارویی،  1389/12/11-12،  ایران،  ساری. 

خدیجه محیسنی،  روح انگیز نادری،  منصور امیدی،  مهناز مانده،  مهدی رهایی جهرمی،  استفاده از نانوذرات TiO2 در کنترل الودگی قارچی هیپوکوتیل گیاه سیکاس رولوتا Cycas revoluta در کشت بافت،  اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو،  1389/11/27-29،  ایران،  یزد. 

فرهاد حریری،  منصور امیدی،  آتنا اولاد زاده،  اردشیر قادری،  م صفاکسش،  راهکارهای بیوتکنولوژی و مهندسی متابولیت های ثانویه در جهت ایجاد مقاومت به تنش های خشکی شوری و گرما در گیاهان،  دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی،  1389/10/09،  ایران،  ری. 

نسیم زرین پنجه،  م پارسا،  منصور امیدی،  تولید ارقام تراریخته جدید و حقوق اصلاح گران،  کنگره ژنتیک: حقوق اخلاق و روانشناسی،  1389/08/19-20،  ایران،  تهران. 

م بهزادی،  محسنی،  ترانه دستمالچی،  منصور امیدی،  بررسی اخلاقی تولید داروهای زیستی.،  کنگره ژنتیک: حقوق اخلاق و روانشناسی. پژوهشکده فناوری های علوم زیستی.جهاد دانشگاهی ابن سینا.،  1389/08/19-20،  ایران،  تهران. 

ترانه دستمالچی،  م بهزادی،  محسنی،  منصور امیدی،  اخلاق زیستی در تقابل با آنارشیسم کشاورزی،  کنگره ژنتیک: حقوق اخلاق و روانشناسی،  1389/08/19،  ایران،  تهران. 

محمدرضا بی همتا،  حمید حسینیان خشرو ،  محمد اسماعیل حسنی،  منصور امیدی،  امیر مرادی سراب شلی ،  امین ابراهیمی ،  بررسی تنوع طولی در ژن های Glu-A3 و Glu-D3 در خویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصی،  یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1389/05/02-4،  ایران،  تهران. 

ل شوشتری،  منصور امیدی،  جنین زایی سوماتیک در گیاه دارویی مشگک( Ducrocia Anthefolia)،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1389/03/01-3،  ایران،  تهران. 

ر رسولی،  هوشنگ علیزاده،  منصور امیدی،  ا قاسمی،  نقش Adjuvant در توسعه واکسن های خوراکی،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1389/03/01-3،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  م پارسا،  محمد مهدی مجیدی ،  خلوت محرمانه ژن ها،  یازدهمین کتگره ژنتیک ایران،  1389/03/01-3،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  نسیم زرین پنجه،  اثر محیط بر ژنوم،  یازدهمین کنگره ژنتیک ایران،  1389/03/01-3،  ایران،  تهران. 

فرزانه کوهزادی،  محمود سلوکی،  منصور امیدی،  ن مهدی نژاد،  هوشنگ علیزاده،  شمسعلی رضازاده .آتنا اولادزاد،  امکان سنجی مهندسی متابولیت های ثانویه گروه بنزیل ایزوکوئینولین در گیاه خشخاش،  غذا وبیوتکنولوژی،  1388/12/13-14،  ایران،  کرمانشاه. 

منصور امیدی،  نرجس فرزین ،  راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارآیی گیاهان دارویی،  غذا وبیوتکنولوژی،  1388/12/13-14،  ایران،  کرمانشاه. 

ف منتظری،  منصور امیدی،  ن ایمانی،  مقایسه روش های مختلف کشت بذر و کشت جنین و اثر زغال فعال در بهینه سازی کشت درون شیشه ای گیاه دارویی باریجه(Ferula gummosa.،  همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران،  1388/12/09-10،  ایران،  تهران. 

فرهاد حریری،  منصور امیدی،  مسعود شفیعی،  سعید پروانه ،  تولید و تشدید بیان ژن های مسیر بیوسنتز کاروتنوئیدها توسط مهندسی ژنتیک.،  همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی. دانشگاه آزاد اسلامی(واحد کرمانشاه،  1388/09/09-12،  ایران،  کرمانشاه. 

علی ایزدی دربندی،  مارک کینکما ،  بهمن یزدی صمدی،  منصور امیدی،  علی اکبر بوشهری ،  پیتر گرشوف ،  بررسی مسیر پیام رسانی پایین دست تنظیم شده با Gmnark در خودتنظیمی گره زایی سویا،  ششمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/08/10،  ایران،  تهران. 

م حوری،  ع قمری زارع،  ا سادات نوری ،  منصور امیدی،  مص نجفی ،  س شعف،  تولید ریز غده از کالوس در زیره سیاه(Bunium persicum boiss)،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/06/06-9،  ایران،  تهران. 

م حوری ،  عباس قمری زارع،  سیداحمد سادات نوری،  منصور امیدی،  مص نجفی،  تولید جنین از غده در زیره سیاه(Bunium persicum boiss)،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ر براهیمی پور ،  منصور امیدی،  هوشنگ علیزاده،  ف خیالرست ،  کالزایی و باززایی در گیاه جعفری،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ر اشتری ،  منصور امیدی،  م حیدری ،  م عبدلی ،  ن مهدی نژاد ،  ن ایروانی . ا زارع کاریزی ،  القای کالوس و باززایی در گیاه دارویی مشکک(Ducrosia anethifolia)،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ا زارع کاریزی ،  منصور امیدی،  محمود سلوکی،  ع اطمینان،  آتنا اولاد زاد،  ن ایروانی . ر اشتری ،  مطالعه تاثیر غلظت های مختلف هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر القای کالوس در گیاه دارویی و در حال انقراض آنغوزه (Ferula assa foetida)،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ح گرشاسبی ،  منصور امیدی،  سپیده ترابی،  د داوودی ،  مطالعه تاثیر غلظت های مختلف هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر کالزایی و باززایی اسپرس زراعی(Onobrychis sativa L.،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ش لسان ،  منصور امیدی،  سپیده ترابی،  م میری ،  م بهرامی راد ،  ا زارع کاریزی ،  مطالعه تاثیر غلظت های مختلف هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر القای کالوس در گیاه ختمی.،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ن ایروانی ،  منصور امیدی،  محمود سلوکی،  ع اطمینان ،  ا زارع کاریزی ،  ر اشتری ،  اثر تیمارهای هورمونی و نوع ریزنمونه بر کالزایی و باززایی گیاه دارویی در حال انقراض وشا(Dorema ammoniacum D)،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ب فاضلی نسب ،  منصور امیدی،  م امیری،  بررسی چگونگی کالزایی و میزان کالوس از طریق کشت جنین های بالغ و نابالغ و پاسخ به مقاومت به شوری در حضور NaCl و ABA در شرایط کشت درون شیشه ای. در گندم.،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ب فاضلی نسب ،  منصور امیدی،  م امیری ،  کالزایی و باززایی جنین های بالغ گندم تحت تیمار آبسزیک اسید.،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

محمدرضا بی همتا،  محمد اسماعیل حسنی،  منصور امیدی،  بررسی تنوع اللی زیر واحد های گلوتنین با وزن مولکولی ایین در ژنوتی های تجاری گندم نان ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

م حوری،  عباس قمری زارع ،  سیداحمد سادات نوری،  محمد صادق نجفی ،  سالار شعف ،  بهینه سازی رشد جنین در زیره سیاه،  ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1388/05/22-24،  ایران،  تهران. 

ر عبدالشاهی ،  علیرضا طالعی،  منصور امیدی،  بهمن یزدی صمدی،  مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات وابسته به تحمل به خشکی در گندم نان(Triticum aestivum.،  دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. کرمان،  1388/04/24-25،  ایران،  کرمان. 

ابراهیم پوراحمدی ،  علی عبادی،  منصور امیدی،  علی رضا رحیمی ،  اثر والد مادریزمان جداسازی تخمک و جنین بر درصد موفقیت جوانه زنی به روش نجات جنین در انگور های استنواسپرموکارپ،  ششمین کنگره علوم باغبانی ایران،  1388/04/22-25،  ایران،  گیلان. 

مریم کریمی،  علی عبادی،  سپیده ترابی،  بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریز نمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس،  ششمین کنگره علوم باغبانی ایران،  1388/04/22-25،  ایران،  گیلان. 

بهجت ساسان بهارک ،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  سپیده کلاته جاری ،  علیرضا اطمینان،  بررسی تیمار هورمونی ریزنمونه و محیط کشت بر کالزایی گیاه سرخدار Taxus baccata،  ششمین کنگره علوم باغبانی ایران،  1388/04/22-25،  ایران،  گیلان. 

محمدرضا حسندخت،  عبدالکریم کاشی،  منصور امیدی،  منوچهر کریمی ،  جستجوی روش مناسب تعیین سطح پلوییدی در توده های بومی ریحان ایرانی،  اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن،  1387/08/20-21،  ایران،  مشهد. 

علی اعلمی،  کلاس اولدچ ،  هوشنگ علیزاده،  منصور امیدی،  محمدرضا بی همتا،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  مطالعه الگوی بیان یک ژن ABC-Transporter در برهمکنش سازگار و ناسازگار عامل بیماری اسکالد جو به روش QRT-PCR،  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1387/05/28-30،  ایران،  کرج. 

محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  ر میرزایی ،  بررسی کالزایی و ساقه زایی با استفاده از ریزنمونه و سطوح هورمونی مختلف بر روی گیاه باریجه،  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1387/05/28-30،  ایران،  کرج. 

محمدرضا بی همتا،  راحله قاسم زاده ،  منصور امیدی،  محمد جعفر اقایی ،  ولی اله محمدی،  بررسی مقاومت برخی نمونه های اجیلوس تاوشی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران به زنگ زرد،  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1387/05/28-30،  ایران،  کرج. 

راحله قاسم زاده ،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  محمد جعفر اقایی ،  ولی اله محمدی،  بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در گندم های وحشی اجیلوس تاوشی در بانک ژن گیاهی ملی ایران،  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1387/05/28-30،  ایران،  کرج. 

محمدرضا بی همتا،  راحله قاسم زاده ،  منصور امیدی،  محمد جعفر اقایی ،  ولی اله محمدی،  بررسی مقاومت نمونه های آجیلوپس تاوشی بانک ژن گیاهی ایران به زنگ زرد،  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1387/05/28-30،  ایران،  کرج. 

محمدرضا حسندخت،  عبدالکریم کاشی،  بهمن یزدی صمدی،  پراکنش جغرافیایی و جمع آوری توده های بومی ریحان ایرانی،  اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی،  1387/05/23-25،  ایران،  تالش. 

منصور امیدی،  هوشنگ علیزاده،  م امیری،  ع اطمینان،  م صبوری ،  مطالعه تثیر سطوح مختلف شوری و نوع ریز نمونه بر باززایی کالوس های ارقام مختلف گندم زراعی،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

م میرزایی ،  ر امید بیگی ،  محسنی،  منصور امیدی،  م کریمی ،  استفاده از روش های سیتولوژیکی در تشخیص گیاهان دیپلویید و تتراپلویید ریحان Ocimum basilicum L،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

ا مصلح ،  منصور امیدی،  ع محمدی ،  ب ناصریان ،  د کاضمی ،  ا خلعتبری ،  القا جهش در گیاه کلزاBrassica napus L به منظور ایجاد مقاومت به شوری با استفاده از تکنیک های جهش و بیوتکنولوژی،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

علی اکبر مهرابی،  محمدرضا نقوی،  بهمن یزدی صمدی،  منصور امیدی،  ا کیلیان ،  ارزیابی روابط ژنومی گندم های وحشیزراعی و سنتتیک دارای ژنوم D در سطوح پلوییدی مختلفبا استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ریز آرایهDArT،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

مینا رستمی شاهواری،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  ورهرام رشیدی،  بررسی صفات کروموزومی و آنالیز کاریوتیپی در جمعیت های طبیعی گونه Aegilops cylinderica،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

م عبدلی ،  ب حبیبی ،  ک بقالیان ،  س شهنازی ،  ش رضآزاده ،  منصور امیدی ، ح رسولی ،  بررسی تنوع ژنتیکی توده های سیر ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

مینا رستمی شاهواری ،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  ورهرام رشیدی ،  بررسی صفات کروموزومی و آنالیز کاریوتیپی در جمعیتهای طبیعی گونه Ae. tauschii،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

راضیه سرابادانی ،  منصور امیدی،  محمدرضا بی همتا،  رضا میرزایی ،  مریم فروزانفر ،  بررسی شکست خواب بذر و کشت جنین در گیاه باریجه،  دهمین کنگره ژنتیک ایران،  1387/03/01-3،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  اثرات پتانسیل اسمزی ناشی از KH2PO4 بر میزان کالزایی یونجه رقم بمی در شرایط تناوب نوری،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  بهینه سازی کشت کالوس و باززایی در ژنوتیپ های مختلف کلزا با کاربرد دو ریزنمونه لپه و محور زیرلپه در سطوح مختلف هورمونی،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  تأثیر دُزهای مختلف اشعه y بر چگونگی رشد بافت کالوس و تعیین دز مناسب برای القاء موتاسیون در سلولهای سوماتی کلزا (Brassica napus L.)،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  اتنا اولادزاد ،  مطالعه سیتوژنتیکی جمعیت های گندم تریتیکوم بوئتیکوم Triticum boeoticum،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخه زایی مستقیم در گندم،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  مطالعه SNP ها در یک ژن ABC-Transporter مرتبط با بیماری اسکالد جو،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

علی اشرف مهرابی ،  محمدرضا نقوی،  بهمن یزدی صمدی،  اندره کیلیان ،  پیتر ونزل ،  منصور امیدی،  فناوری آرایه های تنوع DArT: روشی پرتوان در استفاده مثر از خزانه ژن گیاهان زراعی،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

وحید سالاری ،  پیمان نوروزی ،  منصور امیدی،  پیمان فروزش ،  سیدباقر محمودی ، رضا امیری،  ایمان زندیه ،  تکثیر کلون های حاصل از کشت بافت چغندر قند و غربال ژنوتیپ های مقاوم به ریزومانیا با استفاده از آزمون الایزا،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1386/09/03-5،  ایران،  تهران. 

راضیه سرابادانی،  منصور امیدی،  محمدرضا بی همتا،  منوچهر کریمی،  ارزیابی شرایط رشد گیاهجه حاصل از کشت جنین گیاه باریجه،  پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران،  1386/06/12-15،  ایران،  شیراز. 

نوچهر کریمی کلایه،  عبد الرحمن رسول نیا ،  راضیه سرابادی ،  منصور امیدی،  اثرات آللوپاتی عصاره آبی آنغوره Ferula assa foetisa بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا Brassica napus،  دومین سمینار علمی-کاربردی دانه های روغنی و روغنهای نباتی ایران،  1386/05/22-25،  ایران،  تهران. 

ح درگاهی ،  ش واعظی ،  منصور امیدی،  محمد جعفر اقایی،  ع رهنمایی ،  بررسی تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات در کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران،  نهمِین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران،  1385/06/05-7،  ایران، 

سعید اسعدی ،  منصور امیدی،  داریوش داوودی ،  بررسی ریز غده زایی با استفاده از جایگزینی برخی کود ها به جای عناصر معدنی محیط کشت به روش In vitro،  نهمِین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران،  1385/06/05-7،  ایران، 

عماد درویشی،  ر ضرغامی،  سیروس عبدمیشانی،  منصور امیدی،  ن میرباقر،  تولید گیاهچه های عاری از آلودگی از طریق جنین زایی سوماتیکی در زعفران زراعی،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/03/01،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  سعید اسعدی ،  ض نصرتی ،  کاربرد روشهای گرما درمانی و کشت مریستم برای کنترل ویروسها در گیاه سیب زمینی،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

عماد درویشی،  ر ضرغامی ،  سیروس عبدمیشانی،  منصور امیدی،  ن میرباقر ،  تولید گیاهچه های عاری از آلودگی از طریق جنین زایی سوماتیکی در زعفران زراعی،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

عماد درویشی ،  ر ضرغامی ،  سیروس عبدمیشانی،  منصور امیدی،  بررسی بهترین مدت زمان تیمار آنزیمی جهت جداسازی پروتوپلاست از الوسهای رویانزای زعفران زراعی،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

علی فاضل زاده ،  منصور امیدی،  پریچهر احمدیان،  م فاضل ،  ز کریمانه ،  مقایسه ریزنمونه های مختلف برای القاء کالوس و باززایی گیاه در جو،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

محبوبه صبوری ،  منصور امیدی،  هوشنگ علیزاده،  آماده سازی ریز غده های سیب زمینی برای انتقال ژن،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

غ بزرگمنش ،  منصور امیدی،  ح برهان ،  هوشنگ علیزاده،  آماده سازی بهینه سازی و پیش تیمار ریز نمونه های کلزا(?BRASSICA NAPUS) برای انتقال ژن مقاومت به زنگ سفید خاجیان ALBUGO CANDIDA ،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

د فروزان ،  ه هاشمی ،  منصور امیدی،  ع جورابجی ،  ن نقیب زاده ،  ا تقویان ،  بیان هورمون رشد نوترکیب در غده سیب زمینی،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

ر درگاهی ،  ش واعظی ،  م اقایی ،  منصور امیدی،  ع رهنمایی،  ارزِیابی تنوع ژنتیکی موجود در برخی از ارقام و لاین های لوبیای سفِِید در ایران به روش تجزِیه و تحلیل چند متغِیره،  نهمین کنگره ژنتیک ایران،  1385/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

حمیدرضا درگاهی ،  شاهین واعظی ،  محمد جعفر اقایی ،  منصور امیدی،  حمید رضا دری ،  بررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژنی گیاهی،  اولین همایش ملی حبوبات،  1384/08/29-30،  ایران،  مشهد. 

حمید مدنی ،  محمدعلی ملبوبی ،  منصور امیدی،  کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر در زراعت لوبیا،  اولین همایش ملی حبوبات،  1384/08/29-30،  ایران،  مشهد. 

محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  ع عالیشاه ،  مناسب ترین زمان انتخاب تخمک های تلقیح شده و کشف آن در in vitro در تلاقی های بین گونه ای نبه،  چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی،  1384/05/24-26،  ایران،  کرمان. 

محمدرضا نقوی،  هوشنگ علیزاده،  بهناز ساعتیان ،  منصور امیدی،  انتقال ژن به گندم با اگرو باکتریوم و از طریق شاخه زایی مستقیم،  چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی،  1384/05/24-26،  ایران،  کرمان. 

محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  تولید کاشیکو اتوتترالویید از طریق کشت جنین کامل نبه د شرایط in vitro،  چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی،  1384/05/24-26،  ایران،  کرمان. 

م تواضع ،  ا مجیدی ،  داریوش داوودی،  منصور امیدی،  ی اقایف ،  بررسی پایداری و ثبات کروموزومی گیاهچه های نیشکر حاصل از مجموعه زایی شاخه،  چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی،  1384/05/24-26،  ایران،  کرمان. 

عالیشاه ،  منصور امیدی،  محمدرضا بی همتا،  تولید کلشیکواتوتتراد از طریق کشت جنین کامل پنبه در شرایط In-vitro،  چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی،  1384/05/24-26،  ایران،  کرمان. 

منصور امیدی،  سلجوقیان پور،  اسلام مجیدی هروان،  د داوودی،  مطالعه اثرات پنتونات کلسیم بر رشد ریز نمونه های تک گره حاصل از ساقه گیاهچه های سیب زمینی بدست آمده از کشت مریستم .،  چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی،  1384/05/24-26،  ایران،  کرمان. 

منصور امیدی،  کگ رفیعی ،  مکولی زاده ،  ب باغبان ،  م خسرو شاهی ،  . کشت سوسپانسیون و بررسی جنین زائی در چند رقم یونجه ایرانی (Medicago Sativa)،  چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی،  1384/05/24-26،  ایران،  کرمان. 

نگارستان فرزین ،  منصور امیدی،  اهمیت پروژه های EST در شناسائی گندم و بانک های اطلاعاتی مرتبط با آن،  دومین کنگره بیولوژی کاربردی،  1383/07/09-10،  ایران،  مشهد. 

بهناز ساعتیان ،  هوشنگ علیزاده،  محمدرضا نقوی،  منصور امیدی،  بررسی امکان کالوس زایی و باززایی هم زمان در جدا کشت مریستم انتهایی گندم،  دومین کنگره بیولوژی کاربردی،  1383/07/09-10،  ایران،  مشهد. 

Bahman Fazeli Nasab،  Mansour Omidi،  Mahdi Amiri،  Effects of abscisic acid on callus induction and regenevation of different wheat cultivars to mature ambryo culture،  4th international corp Science congress،  1383/07/05-10،  Australia،  Queensland. 

نرجس فرزین ،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  کاربردها و محدودیتهای EST،  دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور،  1383/06/17،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  گلناز رفیعی ،  بررسی پاسخ به کشت بافت در گیاه سرخدار برای بدست آوردن ماده ضد سرطان،  دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور،  1383/06/16،  ایران،  تهران. 

نرجس فرزین،  بهناز ساعتیان،  منصور امیدی،  اهمیت ریز ازدیادی در تکثیر انبوه خرما،  دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور،  1383/06/16،  ایران،  تهران. 

ا خیشک ،  منصور امیدی،  Perl پل ارتباطی بین کامپیوتر و بیوتکنولوژی،  سومین کنگره بیوتکنولوژی،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

مرادیکف ،  محمدرضا نقوی،  منصور امیدی،  طراحی و ساخت اندام هوشمند حسگر زیستی در بیوتکنولوژی،  سومین کنگره بیوتکنولوژی،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

هوشنگ علیزاده،  محمدرضا نقوی،  منصور امیدی،  بهناز ساعتیان ،  اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زایی مستقیم جدا کشت های گندم،  هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  داودی ،  بررسی امکان کاهش هزینه تولید ریزغده سیب زمینی،  هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  امیری ،  اثر هورمون آبسزیک اسید بر کال زایی و باززایی ارقام مختلف گندم طی کشت جنین کامل،  هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  لیا شوشتری،  بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمونهای 2.-D و BAP در کشت بساک جو،  هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  گلناز رفیعی،  بررسی پاسخ به کشت بافت و کال زایی و جنین زایی و باززایی در چند رقم یونجه،  هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  هوشنگ علیزاده،  امیری ،  بررسی کال زایی و مقاومت به شوری در ارقام مختلف گندم طی کشت جنین نارس،  هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  عزیزی نژاد ،  بررسی تجزیه پایداری صفات مرتبط با عملکرد در هشت ژنوتیپ جو به روش AMMI،  هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

پ احمدیان تهرانی ،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  محمود مصباح،  عالیشاه،  بررسی ترکیب پذیری و عمل ژن در صفات کیفی هیبریدهای بین گونه ای پنبه،  هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای آن در جو،  هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  لیا شوشتری،  ع اطمینان ،  م سمیعی فراهانی ،  مقایسه کارایی دو روش بالک و شجره ای در اصلاح عملکرد و صفات مورفولوژیک جو،  هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

منصور امیدی،  پریچهره احمدیان تهرانی،  ع فاضل زاده ،  تاثیر تیمارهای دمایی بر باززایی کالوس حاصل از کشت جنین نارس جو،  هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

محمدرضا بی همتا،  پریچهره احمدیان تهرانی،  منصور امیدی،  محمود مصباح،  تلاقی بین گونه ای نجات جنین و تعیین قابلیت باززایی در پنبه،  هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

محمدرضا بی همتا،  پریچهره احمدیان تهرانی ،  منصور امیدی،  محمود مصباح ،  بررسی ترکیب پذیری و عمل ژن درز صفات کیفی هیبرید های بین گونه ای پنبه،  هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1383/06/04-6،  ایران،  رشت. 

کع عالیشاه ،  پریچهره احمدیان تهرانی،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  مصباح بابالار،  بررسی نجات جنین و قابلیت باززایی در گونه های مختلف پنبه به روش in-ovulo embryo culture،  سومین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1382/06/18-20،  ایران،  مشهد. 

یکر عبدالشاه ،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  انتخاب درون لوله ای برای لاین های مقاوم به شوری در گندم،  سومین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1382/06/18-20،  ایران،  مشهد. 

Abdolahi Mandoulakani ،  Ali Akbar Shahnejad Boshehri،  BE Tabatabaei ،  Mohamad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  Assessment of Genetic Diversity Among Bread Wheat Cultivars (Triticum aestivum) Using RAPD Markers،  . Assessment of Genetic Diversity Among Bread Wheat Cultivars (Triticum aestivum) Using RAPD Markers،  1382/03/17-22،  Swedish، 

Emran Alishah،  P AhmadianTehrani،  Mohamad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  Mahmod Mesbah،  . Genotype and Media Effects on Hybrid Embryo Rescue in Inter specific Crosses of Cotton (Gossypium Sp،  8th Iranian Genetics Congress،  1382/02/30-3/1،  Iran،  Tehran. 

ترابیکس ،  سیروس عبدمیشانی،  منصور امیدی،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  کاربرد چندگانه Real Time PCR در بیولوژی مولکولی،  هشتمین کنگره ژنتیک ایران،  1382/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

ا هاشم زاده ،  منصور امیدی،  کاربردژنتیک درمسائل حقوقی شیلات وحیات وحش،  هشتمین کنگره ژنتیک ایران،  1382/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

تقی زهرائی صالحی،  منصور امیدی،  تقی زهرائی صالحی،  ابزار جدید برای همسانه سازی وبیان ژن،  هشتمین کنگره ژنتیک ایران،  1382/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

عالیشاه،  پریچهره احمدیان تهرانی،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  مصباح بابالار،  بررسی اثرات ژنوتیپ ومحیط کشت درنجات جنین های هیبرید حاصل از تلاقیهای بین گونه ای پنبه،  هشتمین کنگره ژنتیک ایران،  1382/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

ل فرهادی ،  سیروس عبدمیشانی،  ع محمدی،  منصور امیدی،  ق توحیدفر ،  بررسی بروز ژن کینتاز درگیاهان توتون تراریخته توسط محیط انتخاب گر حاوی آنتی بیوتیک،  هشتمین کنگره ژنتیک ایران،  1382/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

سید علی ترابی،  منصور امیدی،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  محمدرضا بی همتا،  رابطه عملکرد هیبرید وتنوع ژنتیکی حاصل از مارکرهای RAPD درجو،  هشتمین کنگره ژنتیک ایران،  1382/02/30-3/1،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  تنوع سوماکلون،  هشتمین کنگره ژنتیک ایران،  1382/02/30-3/1،  ایران، 

نادره عزتی ،  مصطفی ولیزاده ،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  محمد مقدم ،  منصور امیدی،  بررسی پروتئین های ذخیره ای زیرگونه های مختلف گندم دروم،  هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  1381/06/02-4،  ایران،  کرج. 

منصور امیدی،  روند تکامل بیوتکنولوژی،  دومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،  1380/07/17-19،  ایران،  کرج. 

منصور امیدی،  پریچهره احمدیان تهرانی،  تنوع سوماکلونی درارقام جو القای رشد مجدد کالوس های غیرفعال شده وبررسی،  دومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلام ایران1380/07/17،  1380/07/17-19،  ایران،  کرج. 

منصور امیدی،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  روش های تهیه نقشه ملکولی محصولات باغی،  اولین کنگره باغبانی،  1379/01/02-4،  ایران،  تهران. 

منصور امیدی،  شناسائی جوامع گیاهی با روشهای بیوشیمیائی،  چهارمین کنگره زراعت،  1375/01/02،  ایران، 

منصور امیدی،  ب گرامی ،  ا مشاری ،  کشت مریستم دراسپرس،  اولین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران،  1372/06/15-18،  ایران،  کرج. 

مقالات مجلات

Farhad Hariri،  Mansour Omidi،  Sepideh Torabi،  Reza Bovard ،  M Shafiee،  Saeed Parvaneh ،  Assessment of genetic diversity of iranian population of Anethum graveolens L. (dill) using AFLP molecular markers،  Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)،  4،  2014/06/12،  141-152. 

Ardeshir Qaderi،  Mansour Omidi،  Reza Hajiaghaee ،  Over - expression Effect of Gene Encoding 3-hydroxy-3- Methylglutaryl-CoA Reductase on Production of Taxol in Iranian Hazel (Corylus avellana L.)،  Journal of medicinal plants an by-products،  12،  2013/4/10،  100-112. 

Arash Mokhtari،  Hoshang Alizadeh،  Bahman Yazdi Samadi،  Mansour Omidi،  Effect of Plant Growth Regulators on Direct Shoot Regeneration of Wheat Immature Embryonic Explants،  journal of Agricultural Engineering and Biotechnology،  1،  2013/11/21،  74-80. 

Emad Darvishi،  Mansour Omidi،  Ali Akbar Shahnejad Boshehri،  Ashkan Golshani،  Esmit M،  Thymol antifungal mode of action involves telomerase inhibition،  MEDICAL MYCOLOGY،  51،  2013/11/01،  826-834. 

Emad Darvishi،  Mansour Omidi،  Ali Akbar Shahnejad Boshehri،  Ashkan Golshani،  Esmit M،  The Antifungal Eugenol Perturbs Dual Aromatic and Branched-Chain Amino Acid Permeases in the Cytoplasmic Membrane of Yeast،  PLOS ONE،  8،  2013/10/18،  e76028. 

Fereidon Bondarian،  Sepideh Torabi ،  Mansour Omidi،  Maziar Bahreini،  Study of callus induction and regeneration of Papaver somniferum L،  CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY،  3،  2013/07/09،  S41. 

Mahbobe Zare Mehrjerdi،  Mohamad reza Bihamta،  Mohamad reza Naghavi،  Hasan Soltanlo،  Mojtaba Ranjbar،  Effects of Exogenous Methyl jasmonate and 2-isopentenyl-adenine on Artemisinin Production and Gene Expression in Artemisia annua L،  TURKISH JOURNAL OF BOTANY،  37،  2013/05/15،  499-505. 

Maziar Bahreini،  Sepideh Torabi،  Mansour Omidi،  Saeid Vazan،  Phytochemical Study of iranian Fenel (Foeniculum Vulgare) Cell Suspension Extract،  Journal of Biology and Today's World،  11،  2013/05/08،  498-500. 

Mahbobeh Zare Mehrjerdi،  Mohamad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  Mohamadreza Naghavi،  Hasan Soltanlo،  Mojtaba Ranjbar،  Effects of exogenous methyl jasmonate and 2-isopentenyladenine on artemisinin production and gene expression in Artemisia annua،  TURKISH JOURNAL OF BOTANY،  37،  2013/05/08،  499-505. 

Mansour Ghorbanpoor،  Mansour Omidi،  Ali Etminan،  M Hatami،  Lia Shoshtari،  IN VITRO HYOSCYAMINE AND SCOPOLAMINE PRODUCTION OF BLACK HENBANE (HYOSCYAMUS NIGER) FROM SHOOT TIP CULTURE UNDER VARIOUS PLANT GROWTH REGULATORS AND CULTURE MEDIA،  Trakia journal Of Sciences،  11،  2013/05/02،  125-134. 

Maziar Bahreini،  Mansour Omidi،  Sepideh Torabi،  Saeid Vazan،  Structural Analysis of Anol Synthase and isoeugenol O-Methyltransferase in Foeniculum vulgare:Insilico study،  international journal of basic-biosciences،  1،  2013/03/06،  5-13. 

Rahil Ashtari،  Moh Heidari،  Mansour Omidi ،  Amir Zare،  Seed germination and dormancy breakingtechniques for Ducrosta. anethifolia DC.،  Trakia journal Of Sciences،  11،  2013/03/06،  82-87. 

Tahere Javanmard،  Zabih Olah zamani،  Seyed Mahmod Ghafari،  Mansour Omidi،  optimised techniques for mitotic studies in sweet cherry P. avium L.)،  International Journal of Agriculture and Crop Sciences IJACS،  11،  2013/01/05،  1125-1127. 

Ebrahim Poorahmadi ،  Ali Ebadi ،  Mansour Omidi،  AlirezaRahimi ،  Hemayat talab.R،  Ghasemi.A. ,Momeni.M،  A comparison of Exogenous Application of Benzyladenine ( BA ) and Chlormequate ( CCC ) on Embryo Germination in Stenospermic Grape through Embryo Rescue Method،  Iranian Journal of Geophysics،  43،  2012/12/05،  267-274. 

Mahnaz Mandeh،  Mansour Omidi،  Mahdi Rahaei Jahromi،  In Vitro Influences of TiO2 Nanoparticles on Barley ( Hordeum vulgare L . ) Tissue Culture،  BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH،  150،  2012/12/01،  376-380. 

Lia Shoshtari،  Mansour Omidi،  Eslam Majidi Hervan،  Shamsali Rezazadeh،  Mohamad Reza Naghani،  Callus induction and shoot regeneration in Ducrosia anethifolia important threatened medicinal plant،  advances in environmental biology،  6،  2012/09/01،  2372-2377. 

Leila Obeidi ،  Ali Ashraf Mehrabi ،  Mansour Omidi،  Atena Oladzad ،  Karyotype analysis and meiotic behaviors of Ducrosia anethifolia : The first case study،  AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH،  33،  2012/08/2،  4589-4595. 

M Sadeghi،  Farangish Khialparast،  Manije Sabokdast،  Mansour Omidi،  Mohamad Reza Naghani،  Cytogenetic Evaluation of Some Genera of Persian Phaseolus،  CYTOLOGIA،  77،  2012/06/22،  225-230. 

Mansour Salajeghi Pour،  Mansour Omidi،  Shamsali Rezazadeh،  Mohamadreza Naghavi،  Evaluation of genetic diversity using morphological markers and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) analysis in some Aloe sp. accessions،  AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH،  12،  2012/06/05،  3187-3192. 

Seyed Ali Fazelzadeh Dezfooli ،  Farokh Darvish ،  Houshang Alizadeh ،  Shamsali Rezazadeh ،  Mansour Omidi،  The study of transient co - over expression of Cor and TYDC genes on morphine accumulation in Papaver somniferum L،  Environmental Biology،  2012/06/01،  1873-1879. 

alireza etminan ،  Mansour Omidi،  Eslam Majidi Hervan ،  Mohammad reza Naghavi ،  Shamsali reza zadeh ،  Mostafa Pirseyedi ،  The study of genetic diversity in some Iranian accessions of Hyoscyamus sp . using amplified fragment length polymorphism ( AFLP ) and retrotransposon/AFLP markers،  AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY،  43،  2012/05/01،  10070-10078. 

Neda Iravani ،  Mahmod Soloki ،  Mansour Omidi،  A Saidi ،  Amir Zare ،  SEED GERMINATION AND DORMANCY BREAKING IN DOREMA AMMONIACUM D . , AN ENDANGERED MEDICINAL PLANT،  TOXICOLOGY،  10،  2012/03/01،  9-15. 

Ardeshir Qaderi،  Mansour Omidi،  Ali Etminan،  Atena Oladzad ،  C EBRAHIMI , A MEHRAFARIN ،  MR DEHGHANI MASHKANI ،  Hazel ( Corylus avellana L . ) as a New Source of Taxol and Taxanes،  Journal of Medicinal Plants،  41،  2012/02/20،  66-77. 

Foad Moradi ،  Iman Nemati ،  Mansour Omidi،  Seyyed Elias Mortazavi ،  Somayeh Gholizadeh ،  Vacuolar Compartmentation of Solutes in Meristematic Cells and Protoplasts of Salt Sensitive and Tolerant Cultivars of Rice ( Oryza sativa L Determined by Vacuolar Volume Changes )،  International journal of agriculture and crop science،  6،  2012/01/01،  310-316. 

Mansoor Saljooghian Pour ،  Mansour Omidi،  Islam Majidi ،  Dariush Davoodi ،  Parichehreh Ahmadian Tehrani ،  In - Vitro Plantlet propagation and microtuberization of meristem culture in some wild and commercial potato cultivars as affected by NaCl،  AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH،  5،  2010/08/12،  268-274. 

Mahmood KHODAMBASHI ،  Mansour Omidi،  keramat Rabee ،  Use of Somaclonal Variation on Improvement of drought Resistant Lines of Carrot ( Daucus carota L. )،  HORTICULTURAL SCIENCE،  25،  2010/07/23، 

Keramat Rabiei ،  Aleksey Polyakov ،  Mahmood Khodambashi ،  Olga Sharafova ،  Elena Kalashnikova ،  Mansour Omidi،  Carrot ( Daucus carota L . ) in vitro regeneration،  Vegetable Crops Research Bulletin،  73،  2010/01/01،  13-22 . 

Ali reza Zare ،  Mahmod Solouki ،  Mansour Omidi،  Neda Irvani ،  Nafese Mahdi Nezad ،  Shamsali Rezazadeh ،  Callus Induction and Plant Regeneration in Ferula assa foetida L . ( Asafoetidaan Endangered Medicinal plant . Trakiaa )،  TOXICOLOGY،  8،  2010/01/01،  11-18. 

Mansour Ghorbanpour ،  Majnon Hoseini .N،  Shamsali Rezazadeh ،  Mansour Omidi،  Kazem Khavazi ،  Ali Etminan ،  Hyoscyamine and scopolamine production of black henbane ( Hyoscyamus niger infected with Pseudomonas putida and P. fluorescens strains under water deficit stress )،  PLANTA MEDICA،  76،  2010/01/01، 

Mohammad Borhan ،  Erik Holub ،  Colin Kindrachuk ،  Mansour Omidi،  Ghazale Bozorgmanesh Frad ،  Rajer Rimmer ،  WRR4, a broad - Spectrum TIR - NB - LRR gene From Arabidopsis thaliana that confers white resistance in transgenic Oilseed brassica crops،  MOLECULAR PLANT PATHOLOGY،  11،  2010/01/01،  283-291. 

Mohammad Esmaeil Hassani ،  Jalal Mozafari ،  Mansour Omidi،  Alireza Talei،  Mohammad Javad Aghaei ،  Mohamadreza Naghavi،  Genetic diversity of D - genome in T - aestivum and Aegilops species using SSR markers،  GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION،  2009/12/26، 

Neda Irvani ،  Mansoor Solouki ،  Mansour Omidi،  Amir Zare،  Sahar Shahnazi ،  Callus in duction and plant regeneration in Dorem ammoniacum D . , an endangered medicinal plant،  PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE،  100،  2009/11/29،  293-299. 

R Shojaei ،  NA Sepahvand ،  Mansour Omidi،  HR Abdi ،  SM Naraghi ،  The effect of plant growth regulators cultivars and substrate combination on production of virus free potato minitubers،  AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY،  19،  2009/06/09،  4864-4871. 

Morteza Shabannejad Mamaghani ،  Mohammad Hassan Assareh ،  Mansour Omidi،  Mohammad Matinizadeh ،  Abbas Ghamari Zare , Shokofeh Shahrzad ،  Massih Forootan ،  the effect of thidiazuron level on in vitro regeneration type and peroxidase profile in eucalyptus microtheca F Muell،  PLANT GROWTH REGULATION،  59،  2009/01/01،  199-205. 

Mahnaz Mandeh ،  Mansour Omidi،  Reza Maali Amiri،  Telomer characteristics and functions،  Genetics in the Third Millennium،  7،  2009/01/01،  1589-1596. 

Sepideh Torabi ،  M Wissuwa ،  M Heidari ،  Mohamadreza Naghavi،  Mansour Omidi،  Bahman YAzdi Samadi،  A Comparative Proteome approach to decipher the mechanism of rice adaptation to phosphorous deficiency،  protomics،  9،  2009/01/01،  159-170. 

Vahid Salari ،  Peyman Norozi،  Mansour Omidi،  R Amiri ،  Iman Zandieh ،  Screening of sugar beet tissue culture clones for resistance to rhizomania،  PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES،  12،  2008/01/01،  1610-1614. 

Kalatejari S ،  Ali Ebadi،  Z Zamani ،  R Fatahi ،  Mansour Omidi،  In Vitro Culture of Two Iranian Table Grapes and Determination of the Best Conditions for Their Meristem Culture،  Acta Horticulturae،  764،  2007/12/01،  325-331. 

Chaloushi B ،  Zarghami R،  Abd Mishani Sirous،  Mansour Omidi،  Chaloushi B ،  Sardood BP ،  Effects of Different Hormonal Tretments on the Callus Production and Plantlet Regeneration in Saffron ( Crocus sativus L. )،  PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES،  10،  2007/05/15،  1626-1631. 

Mitra Mohammadi Bazargan ،  Badraldin Ebrahim Sayed Tabatabaei ،  Mansour Omidi،  Multiple shoot regeneration of cotton ( Gossypium hirsutum L. via shoot apex culture system،  AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY،  10،  2007/01/01،  2005-2011. 

R Amirian ،  MR Naghavi ،  Mansour Omidi،  AA Busheri ،  Evalution of Genetic Diversity in Aegilops taushii Accessions Using Morphological and AFLP Markers،  PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES،  20،  2007/01/01،  3713-3717. 

E Darvishi ،  Zarghami R،  C A Mishani ،  Mansour Omidi،  A Sarkhosh ،  Investigation of the Best Time of Enzyme Treatment in Order to Isolate the Protoplast from Embryogenic Callus of Saffron (Crocus sativus L.)،  BIOTECHNOLOGY،  5،  2006/03/01،  284-286. 

E Darvishi،  Zarghami R،  C A Mishani ،  Mansour Omidi،  A Sarkhosh،  In vitro Production of Pathogen - free Plantlets via Meristem Culture in Saffron ( Crocus sativus L )،  BIOTECHNOLOGY،  5،  2006/01/01،  292-295. 

S.S. Mosavi،  Bahman Yazdi Samadi،  Abas Ali Zali،  Mohamadreza Bihamta،  Mohamadreza Naghavi،  Mansour Omidi،  Investigation the effect of abscisic acid on drought stress induction in wheat seedling،  CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING،  41،  2005/10/12،  273-280. 

Mohamad Reza Bihamta،  Mansour Omidi،  Roh Olah abdeshahi،  Kazem Postini،  A study of salt tolerance in genotypes of bread wheat using tissue culture and germination test،  Iranian journal of agricuftural sciences،  36،  2005/05/01،  75-85. 

O ALI SHAH ،  P AHMADIAN TEHRANI ،  M R GHANADHA ،  M MESBAH ،  Mansour Omidi،  Studies on combing ability and gene action for some quantitative and morphological traits in intra and interespecific hybrids of cotton،  Iranian Jornal of Crops Sciences،  5،  2003/04/01،  102-116. 

mohamad AHMADABADI ،  parichehr ahmadian TEHRANI ،  Mansour Omidi،  Inspecific Karyotype Divergence of Aegilops triuncialis in the Northwest of Iran،  CYTOLOGIA،  64،  2002/09/09،  443-447. 

K T Jahromi ،  Mansour Omidi،  G Sabahi ،  A study of the Three Methods for Alfalfa Weevil Control with Special Reference to Flaming of Plant Stubble and Debris،  Iranian journal of agricuftural sciences،  33،  2002/01/01،  325-332. 

Mansour Omidi،  PAhmadian Tehrani ،  BA Saeid Tabatabaei ،  M A Rostami ،  Study on Callus Induction،  BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE،  30،  1999/01/01،  525-535. 

Mansour Omidi،  The Influence of Genotype and Cold Pre - Treatment in Barley Anther Culture،  Iranian J. Agric. Sci،  29،  1997/12/09،  389-396. 

Mansour Omidi،  Behjat Sasanbaharak ،  Mohamad reza Naghavi ،  sepideh kalatehjari ،  alireza etminan ،  Hysteroscopic evaluation in subfertile turkaman crossbred mares،  plant and ecosystem،  7،  1996/01/01،  89-92. 

A Moshari ،  B Gherami ،  Mansour Omidi،  Meristem culture in Sainfoin ( Onobrychis Viciifolia Scop )،  Iranian journal of agricuftural sciences،  23،  1992/01/01،  47-59. 

منصور امیدی،  نفیسه مهدی نژاد،  محمدرضا جلالی کمالی،  محمدرضا نقوی،  براتعلی فاخری،  تجزیه QTL برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک جمیعت لاین های اینبرد نوترکیب گندم حاصل از تلاقیSeri M82 وBabax تحت تنش شوری،  ژنتیک نوین،  9،  1393/04/02،  207-218. 

منصور قربانپور،  ناصر مجنون حسینی،  شمسعلی رضازاده،  منصور امیدی،  کاظم خاوازی،  مهرناز حاتمی،  تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره در شرایط تنش کم آبی (.Hyoscyamus niger L) گیاه بذرالبنج،  تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،  30،  1393/02/8،  199-215. 

محبوبه زارع مهرجردی،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  حسن سلطانلو،  بررسی نحوه پاسخ ژن های تریکومی Artemisia annua و Arabidopsis thaliana به الیسیتورهای متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید،  ژنتیک نوین،  8،  1392/07/02،  329-332. 

خدیجه محیسنی،  روح انگیز نادری،  منصور امیدی،  بررسی اثر تنظیم کننده های رشد پیکلورام و 24D بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس،  علوم باغبانی ایران،  43،  1392، 

سهیلا تکلو،  داریوش داوودی،  منصور امیدی،  محمدعلی ابراهیمی،  فرانک روزبه،  عبدالرحمن رسول نیا،  اثر نانوذره TiO2 بر صفات جوانه زنی و شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو،  مجله بیوتکنولوژی کشاورزی،  5،  1392،  13-25. 

اسماعیل قاسمی گوجانی،  حسین هنری،  هوشنگ علیزاده،  منصور امیدی،  لی اکبر شاه نجات بوشهری،  مختار جلالی جواران،  انتقال ژن بتا گلوکورنیداز(gus) به کلروپلاست کاهو (Lactuca sativa) ایرانی،  ژنتیک نوین،  8،  1392،  37-46. 

زهرا قهرمانی،  محمدرضا حسندخت،  عبدالکریم کاشی،  منصور امیدی،  مریم جعفر خانی کرمانی،  واکنش برخی توده های تره ایرانی به مادهزایی در محیط درون شیشه ایی،  علوم باغبانی ایران،  44،  1392،  73-80. 

عماد درویشی،  منصور امیدی،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  مروری بر فنآوری های کارآمد در راستای توسعه ترکیبات دارویی جدید،  فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم،  41،  1392،  3135-3124. 

علی عبادی،  امیر جمال محمود،  منصور امیدی،  مسعود میرمعصومی،  تاثیر غلظت های مختلف ساکارز، کازئین هیدرولایزات و اسید آمینه های مختلف بر جنین زایی سوماتیکی در برخی از ارقام انگورvitis vinifera،  مجله پژوهش های تولیدگیاهی،  20،  1392،  157-170. 

محبوبه زارع مهرجردی،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  حسن سلطانلو،  بررسی نحوه پاسخ ژن های تریکومی Artemisia annua و Arabidopsis thaliana به الیسیتورهای متیل جاسمونات و سالیسیک اسید،  ژنتیک نوین،  8،  1392،  329-332. 

لیلا عوبیدی،  علی اشرف مهرابی،  منصور امیدی،  آتنا اولادزاد،  مطالعه رفتار میوزی و باروری دان هی گرده در گیاه دارویی مشگک،  دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران،  20،  1391،  124-133. 

منصور امیدی،  فرزانه کوهزادی،  محمود سلوکی،  رحیم تقی زاده،  هوشنگ علیزاده،  مقایسه میزان آلکالوئیدهای گروه مورفین طی مراحل مختلف رشد در گیاه دارویی خشخاش ،  فصلنامه گیاهان دارویی،  44،  1391،  140-148. 

فرزانه کوهزادی،  منصور امیدی،  محمود سلوکی،  نفیسه مهدی نژاد،  هوشنگ علیزاده،  تشدید بیان ژن TYDC2 در گیاه داروئی خشخاش بمنظور افزایش آلکالوئیدهای داروئی،  ژنتیک نوین،  7،  1391،  343-352. 

منصور امیدی،  هوشنگ خاوری خراسانی،  تاریخچه علم ژنتیک در ایران ، بخش پنجم ، زندگی نامه پروفسور محمد حسن کریمی نژاد،  فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم،  10،  1391،  4-12. 

نسیم زرین پنجه،  آتنا اولادزاد عباس آبادی،  منصور امیدی،  تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال زایی،جنین زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera L.)،  دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران،  40،  1391،  181-191. 

منصور امیدی،  نرجس فرزین ،  راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارآیی گیاهان دارویی،  ژنتیک نوین،  7،  1391،  209-220. 

ابراهیم پوراحمدی،  علی عبادی،  منصور امیدی،  علیرضا رحیمی،  مقایسه کاربرد بنزیل و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین،  مجله علوم کشاورزی ایران،  43،  1391،  267-274. 

محبوبه زارع مهرجردی ،  محمدرضا بی همتا،  منصور امیدی،  محمدرضا نقوی،  بررسی تاثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه ( artemisia annua )،  علوم باغبانی ایران،  41،  1391،  323-330. 

منصور امیدی،  آن زمان که جهان مسطح شد شما کجا بودید؟،  ایمنی زیستی،  19،  1391،  4-6. 

عماد درویشی،  منصور امیدی،  علی اکبر شاه نجات بوشهری،  اشکان گلشنی ،  میرون اسمیت ،  تجزیه پروفایل شیمیایی - ژنتیکی تیمول در جهش یافته های ساکرومیسس سرویسیا،  فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم،  10،  1391، 

منصور امیدی،  بهارک بهجت ساسان ،  محمدرضا نقوی،  سپیده کلاته جاری ،  علیرضا اطمینان،  تاثیر تنظیم کننده های رشد محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه،  تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،  27،  1390/05/08،