دکتر حسن رحیمی | دكتر صلاح كوچك زاده | دكتر جواد فرهودي | دکتر محمد حسین امید |
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

قطب علمي ارزيابي و بهسازي شبكه هاي آبياري

طرح هاي تصويب شده

          بررسي و ارزيابي عملكرد تشكل‌هاي آب‌بران در انتقال مديريت آبياري
          ارزيابي ميداني و بهينه‌سازي عملكرد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي زاينده رود
          ترجمه كتاب "هيدروليك كانال‌ها، بهره برداري و نگهداري"
          برآورد آلودگي ناشي از كشاورزي با استفاده از مدل‌هاي شبيه‌سازي كيفيت آب (مطالعه موردي: حوزه زاينده رود)
          تعيين مشخصات هندسي مناسب آبگير بند‌هاي انحراف آب جهت كاهش ميزان رسوب ورودي به كانال‌هاي آب‌بر
          ارزيابي عملكرد سيستم زهكشي زيرزميني با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردي: بهشهر)
          بررسي تاثير آب آبياري روي شوري آب زيرزميني كم عمق مجهز به سيستم زهكشي
          تعيين عملكرد آبياري جويچه‌اي تحت تغييرات سطح مقطع در طول جويچه
          بهسازي كود آبياري جويچه‌اي براي كاهش آلودگي ناشي از نيترات
          ارزيابي پروژه‌هاي انتقال آب بين حوزه‌اي با استفاده از روش فازي (مطالعه موردي كارون بزرگ)
          بررسي عملكرد سازه‌هاي آبگير و تنظيم سطح آب در شبكه قزوين
          تهيه دستورالعمل استفاده از زهابهاي حاصل از فعاليتهاي کشاورزي
          تعيين عمق بهينه زهکشي از ديدگاه اقتصادي و محيط زيست
          بررسي امکان استفاده از پوشش هاي مصنوعي ژئوتکستايل در زهکشي خاکهاي خوزستان
          ارزيابي عملکرد نيشکر در مزارع کشت نيشکر خوزستان (مطالعه موردي: واحد اميرکبير)
          مديريت جامع زه آب حاصل از کشت نيشکر در استان خوزستان
          تهيه مدلي براي تعيين فاصله بهينه زهکش هاي باربکون در کف کانال‌هاي انتقال آب

 

About Us | Contact Us | ©Designed By Hamidreza Bahramifar