دکتر حسن رحیمی | دكتر صلاح كوچك زاده | دكتر جواد فرهودي | دکتر محمد حسین امید |
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

قطب علمي ارزيابي و بهسازي شبكه هاي آبياري

اهداف قطب

اهداف قطب علمي در سه زمينه آموزشي، پژوهشي و ارتباطات بين المللي به قرار زير خلاصه مي‌شود:

 • اهداف آموزشي

  • ارتقاء سطح علمي دانشجويان، كارشناسان، مربيان و اساتيد

  • تهيه و تدوين كتابهاي علمي-آموزشي

  • برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي

  • راه اندازي دوره هاي پسا دكتري در زمينه هاي مختلف آب

  • راه اندازي رشته‌هاي جديد متناسب با نياز جامعه

  • راه اندازي و تکميل آزمايشگاه ها


 • اهداف پژوهشي

  • تدوين ضوابط اجرايي براي مديريت کارآمد شبکه‌هاي آبياري و زهکشي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي کاربران در مناطق مختلف کشور

  • بهسازي هيدروليکي سازه‌هاي تأسيسات انحراف, تنظيم, انتقال, توزيع و تحويل آب

  • مديريت (نرم‌افزاري- سخت‌افزاري) بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري و زهکشي

  • مديريت زهاب‌هاي کشاورزي (کاهش حجم- بهبود کيفيت)

  • تدوين ضوابط اجرايي براي استفاده مجدد زهاب‌هاي کشاورزي

  • افزايش بهره‌وري آب در اراضي تحت شبکه

  • حفاظت رودخانه‌ها و مسيل‌ها با هدف کنترل رسوب در شبکه‌ها

  • تدوين راه‌هاي علاج بخشي در شرايط مشکل آفرين خاک و مصالح

  • ارزيابي مسائل زيست‌محيطي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و ارائه استانداردهاي ضروري

  • طراحي سيستم‌هاي پشتيباني تصميم‌گيري در مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي

  • تهيه نرم‌افزارهاي مرتبط با شبکه‌هاي آبياري و زهکشي


 • اهداف قطب در زمينه ارتباطات

  • ايجاد ارتباط بين دانشگاه و صنعت آب کشور اعم از سازمان‌هاي دولتي، مشاورين، پيمانکاران و شرکت هاي بهره‌بردار از شبکه هاي آبياري و زهکشي

  • فراهم نمودن زمينه همکاري با دانشگاه‌هاي داخل و خارج از کشور

  • فراهم نمودن زمينه همکاري با مراکز تحقيقاتي داخلي و خارجي

 

 

About Us | Contact Us | ©Designed By Hamidreza Bahramifar