دکتر حسن رحیمی | دكتر صلاح كوچك زاده | دكتر جواد فرهودي | دکتر محمد حسین امید |
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

قطب علمي ارزيابي و بهسازي شبكه هاي آبياري

معرفي قطب

قطب علمي عنواني است که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به هر گروه علمي كه داراي فعاليت‌هاي ‌برجسته‌اي در زمينه آموزشي، پژوهشي، همكاري‌هاي ‌علمي و بين‌المللي بوده و از استانداردهاي علمي بالا برخوردار باشد، مي‌دهد. در اين راستا قطب علمي ايجاد شده در گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران با عنوان قطب"ارزيابي و بهسازي شبكه هاي آبياري و زهكشي"، دومين دوره فعاليت 5 ساله خود را از ابتداي سال 1384 آغاز کرده است. هدف از ايجاد اين قطب ارتقاء سطح علمي کارشناسان کشور و افزايش توانمندي آنان با توجه به نيازهاي روز, دستيابي به راه‌حل‌هاي علمي جهت حل مشکلات موجود در شبکه‌هاي آبياري و زهکشي, ايجاد ارتباط با مراكز علمي در سطح ملي و بين المللي و توليد علم در سطح بين‌المللي بوده است. هسته اصلي قطب شامل 7 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس است و همکاران اصلي آن شامل 16 نفر اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران هستند.

 

 

About Us | Contact Us | ©Designed By Hamidreza Bahramifar