دکتر حسن رحیمی | دكتر صلاح كوچك زاده | دكتر جواد فرهودي | دکتر محمد حسین امید |
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

قطب علمي ارزيابي و بهسازي شبكه هاي آبياري

آرشيو خبر

ستاد ملی برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری , همايشی را تحت عنوان ارتباط پيشرفت علمی جامعه و نمايه سازی بين المللی مقالات برگزار می کند . برای کسب اطلاعات بيشتر می توانيد به سايت اينترنتی زير مراجعه فرماييد :


جشنواره پژوهش دانشگاه در روز 26 آذر 1386 برگزار خواهد شد . همچنين در کنار اين جشنواره , نمايشگاه دستاوردهای قطب های علمی نيز برگزار خواهد شد .


همايش سراسری استماع گزارش حضوری مديران قطب های علمی از فعاليت ها و دستاوردهای مربوط در روزهای 10 و 11 بهمن ماه 1386 در تهران برگزار خواهد شد .

 

About Us | Contact Us | ©Designed By Hamidreza Bahramifar