برای تغییر کلمه عبور خود ابتدا وارد نرم افزار شده سپس از منو پایین صفحه کلمه عبور خود را تغییر دهید
برای تغییر کلمه عبور به دو نکته زیر دقت نمایید

حداقل طول کلمه عبور 7 رقم باشد
از یک کاراکتر غیرالفبایی و عددی در آن استفاده نمایید
پشتیبانی کاربرانراهنمای استفاده از نرم افزارتغییر کلمه عبور

© پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات - 1387