اهداف نهاد در دانشگاه

• توسعه و تعمیق آگاهیها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی
• ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی دردانشگاه و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان
• رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
• حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی
• حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و عملی
• مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خود باوری و استقلال فکری
• تقویت پیوند حوزه و دانشگاه

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
لطفا نظرات خود را به آدرس webadmin@can.ut.ac.ir ارسال نمایید.
Web Developer: ICT Center of UTCAN