• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

ثبت نام سفر

نام
نام خانوادگی
شماره پرسنلی
نوع سفر
دانشکده/گروه/واحد
تلفن همراه
پست الکترونیکی
توضیحات
فرم سفر تکمیل شده
ارسال     انصراف