• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

بازنشستگان

ارائه خدمات بازنشستگی توسط همکار محترم سرکار خانم امانی و دیگر همکاران در حال انجام است که شامل موارد زیر است.