• نمایی از ساختمان هتل پردیس

  • نمایی از لابی هتل پردیس

  • نمای داخلی یکی از اتاق های هتل پردیس

  • نمای داخلی اتاق سه تخته هتل پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

  • نمایی از رستوران اساتید و کارکنان پردیس

خدمات بیمه

در حال حاضر (1393-1394)علاوه بر بیمه های پایه که به دو صورت خدمات درمانی و تامین اجتمایی ارائه می شود، خدمات بیمه تکمیلی توسط بخش رفاهی ارائه می شود. بیمه گزار دانشگاه تهران و بیمه گر شرکت بیمه ایران است.