• منو اصلی  • اخبار و اطلاعیه ها

 

به استحضار كاركنان محترم می‌رساند انتخابات دوره پنجم شورای صنفی كاركنان پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد معین و اعضای ناظر شورای صنفی دانشگاه تهران برگزار گردید. اسامی و مشخصات به ترتیب حروف الفباء اعلان می‌گردد.

نام و نام خانوادگی

محل خدمت – پست سازمانی

سابقه

آخرین مدرك تحصیلی و رشته تحصیلی

سمت

مجید آخشی

دانشكده منابع طبیعی - كارشناس گروه احیاء

۷ سال

لیسانس - كارشناسی مرتع و آبخیزداری

دبیر شورای صنفی

اكبر باباصفری

آموزش پردیس – كارشناس پژوهش‌های كاربردی

۲۴ سال

كارشناسی – مدیریت صنعتی

رئیس شورای صنفی

سكینه بسارده

معاونت علمی دانشكده علوم ومهندسی كشاورزی

۲۶ سال

دیپلم

نایب رئیس شورای صنفی

مهرانگیز پولادیان

دانشكده منابع طبیعی – (جنگل) - كارشناس جنگل و مرتع

۱۹ سال

كارشناسی ارشد

عضو اصلی

كامبیز راشدی

كارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ- دانشكده منابع طبیعی

۱۵ سال

كارشناسی ارشد

عضو اصلی

مهدی رضائی

مدیریت پشتیبانی - مسئول كارپردازی

۱۶ سال

كارشناسی

عضو اصلی

منیژه عیسایی

گروه ترویج و آموزش كشاورزی-

مسئول دفتر گروه ترویج و آموزش كشاورزی

۱۹ سال

كارشناسی – مهندسی تكنولوژی نرم افزار

عضو اصلی

معصومه كریمی

دفتر مجله دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

 

كارشناسی

علی البدل

مهدی پهلوانی

دانشكده علوم و مهندسی كشاورزی - معاونت علمی

۱۴

دیپلم

علی البدل