• منو اصلی  • اخبار و اطلاعیه ها

اعضای شورای صنفی کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دوره ششم

نام و نام خانوادگی محل خدمت – پست سازمانی سابقه آخرین مدرك تحصیلی و رشته تحصیلی سمت
مجید آخشی دانشكده منابع طبیعی - كارشناس گروه احیاء 9 سال كارشناسی ارشد آبخیزداری دبیر شورای صنفی
یوسف ساسانی كارشناس آموزشی و پژوهشی 20 سال كارشناس ارشد رئیس شورای صنفی
مهرانگیز پولادیان دانشكده منابع طبیعی – (جنگل) - كارشناس جنگل و مرتع 21 سال كارشناسی ارشد نایب رئیس شورای صنفی
سكینه بسارده معاونت علمی دانشكده علوم ومهندسی كشاورزی 28 سال دیپلم عضو اصلی
كامبیز راشدی كارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ- دانشكده منابع طبیعی 17 سال كارشناسی ارشد عضو اصلی
لیلا خسروی دانشکده مهندسی فناوری کشاورزی – گروه آبیاری 17 سال كارشناسی ارشد عضو اصلی
فرحناز ابراهیمی کارشناس گروه محیط زیست – دانشکده منابع طبیعی 17 سال كارشناسی ارشد گردشگری و محیط زیست عضو اصلی
مهدی پهلوانی دانشكده علوم و مهندسی كشاورزی - معاونت علمی 16 سال دیپلم علی البدل
اکرم ابوالحسن گروه زراعت و اصلاح نباتات 25 سال دیپلم علی البدل