به وب سایت آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی - اکولوژیک خوش آمدید


آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی- اکولوژیک اولین آزمایشگاه تخصصی تحلیل سیستم های انسانی در منابع طبیعی کشور،  مورخ  5/3/1393 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور ریاست پردیس، رییس و معاونین دانشکده منابع طبیعی و جمعی از اعضای هیات علمی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران افتتاح گردید. این آزمایشگاه زیر نظر گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران مدیریت می گردد.


اخبار و رویدادها :


 دانلود نرم افزار کوک در راستای کارآفرینی و کسب و کار
 انتشار کتاب پایش و ارزیابی شبکه های اجتماعی
 انتصاب دکتر مهدی قربانی به عنوان مشاور دفتر امور بیابان در سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور

 
image

فعالیت های انسانی در حوزه منابع طبیعی، به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه پایدار در مقیاس جهانی مطرح است. امروزه یکی از مهم ترین چالش های در مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور، مسائل و مشکلات پیرامون نظامات انسانی مرتبط با اکوسیستم های طبیعی می باشد. بسیاری از متخصصان بر این عقیده اند که نجات منابع طبیعی در گرو نجات انسان هاست. لذا ضرورت دارد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بیش از پیش به موضوعات انسانی در حوزه منابع طبیعی توجه نمایند. در همین راستا آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی – اکولوژیک در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران راه اندازی گردیده است.


image

آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی- اکولوژیک حلقه ارتباطی گروه های تحقیقاتی مختلف جهت تسهیل فرآیند فرا رشته ای و تولید دانش توانمند اجتماعی (دانش مبتنی بر نظریات و عقاید کلیه ذینفعان منابع طبیعی) می باشد که در آن روش های مختلف کمی و کیفی را جهت تحلیل سیستم های اجتماعی- اکولوژیک (SES) به کار می گیرد.