دستاوردها و فعاليت هاي عمده
    عناوين تعدادي از طرحها و رساله هاي دکتري
         محور پژوهشي ارزيابي اراضي, حفاظت و مديريت خاک
         محور پژوهشي بهره گيري از فرايندهاي بيولوژيک در بهبود کيفيت خاک و تغذيه گياه
         محور پژوهشي بررسي رفتار شيميايي و کارايي عناصر غذايي
    عناوين تعدادي از مقالات چاپ شده
    عناوين تعدادي از کتب منتشر شده