آدرس دبيرخانه :
 
کرج - خيابان دانشکده - پرديس کشاورزي و منابع طبيعي - دانشکده مهندسي و فناوری کشاورزی - گروه مهندسي علوم خاک - دبيرخانه قطب علمي بهبود کيفيت خاک براي تغذيه متعادل گياه
تلفن : 2231787 - 0261
نمابر : 2231787 - 0261
پست الکترونيکي : SoilQuality@can.ut.ac.ir


ارسال پيام :
نام و نام خانوادگي :
تلفن :
پست الکترونیکی :
پيام :