اهداف و برنامه هاي اين قطب علمي همسو با اهداف کلي قطب هاي علمي کشور يعني افزايش مشارکت در گسترش مرزهاي دانش و اعتلاي موقعيت علمي کشور، دستيابي به آخرين يافته هاي علمي و فناوريهاي نوين در زمينه هاي خاص، توليد دانش فني براي پاسخگويي به نيازهاي اساسي کشور، فراهم ساختن زمينه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول، ايجاد محيط علمي پويا و مولد علم و تقويت فعاليت هاي علمي گروهي بشرح زير مي باشد:
 
-- افزايش ظرفيت پذيرش و کيفيت آموزش، توانمندي و کارآيي دانش آموختگان بويژه در مقطع تحصيلات تکميلي
-- برگزاري کارگاههاي آموزشي، سمينارها و کنگره هاي علمي به منظور آشنايي، نشر و گسترش يافته هاي علمي جديد
-- ارتقاي کميت و کيفيت پژوهشهاي مربوط به ارزيابي و بهبود کيفيت خاک و تغذيه گياه
-- کاربرد فناوريهاي نوين در مطالعات مربوط به ارزيابي و بهبود کيفيت خاک و انتشار يافته ها
-- ايجاد بستر و زمينه لازم براي انتشار يافته هاي علمي، ثبت دانش فني و تجاري سازي آنها
-- تقويت و گسترش روابط علمي، پژوهشي در سطح ملي و بين المللي

برنامه های پژوهشی قطب :
 
# برنامه هاي پژوهشي قطب علمي در سه محور زير اجرا مي شود :
 
-- ارزيابي اراضي، حفاظت و مديريت خاک
-- بهره گيري از فرآيندهاي بيولوژيک در بهبود کيفيت خاک و تغذيه گياه
-- بررسي رفتار شيميايي و افزايش کارآيي عناصر غذايي در خاک و تغذيه گياه