قطب علمي نماد فعاليت سازمان يافته گروهي از اعضاي هيأت علمي در يک مؤسسه با توان علمي بالاست که به برتري در يک زمينه علمي تخصصي در علوم بنيادي و يا کاربردي شناخته مي شود و از طريق تمرکز و انسجام بخشيدن به فعاليت هاي خود در آن زمينه براي نوآوري و دستيابي به کيفيت برتر علمي در سطح ملي، منطقه اي يا بين المللي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي کشور تلاش مي کند. با توجه به پتانسيل ها و امکانات، گروه مهندسي علوم خاک دانشگاه تهران از سال 1379 به عنوان "قطب علمي خاکشناسي" و در دوره دوم فعاليت قطب ها از سال 1384 به عنوان "قطب علمي بهبود کيفيت خاک براي تغذيه متعادل گياه" در راستاي مديريت پايدار خاک و نيل به امنيت غذايي فعاليت مي نمايد.