آزمايشگاه تحقيقاتي بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک

آزمايشگاه تحقيقاتي تغذيه گياه و آلودگي خاک

آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي خاک

آزمايشگاه تحقيقاتي فيزيک خاک

آزمايشگاه تحقيقاتي حاصلخيزي خاک

آزمايشگاه تحقيقاتي پيدايش و رده بندي خاک

آزمايشگاه تحقيقاتي ميکرومورفولوژي خاک

مرکز GIS و RS

آزمايشگاه XRD

گلخانه هاي تحقيقاتي تغذيه گياه
اين گلخانه که مجهز به سيستم نور و دماي کنترل شده مي باشد از اولويت هاي نياز دانشجويان دکتري است که با استفاده از اعتبار قطب علمي ايجاد شده است.

ايستگاه آموزشي-پژوهشي ورمي کمپوست
اين ايستگاه كه حدود 5000 مترمربع وسعت دارد در سال 1382و از محل اعتبارقطب علمي خاكشناسي در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران احداث گرديده است و حدود 2000 مترمربع مساحت سكوها، 60 مترمربع مساحت گلخانه و 80 مترمربع مساحت دفتر و انبار است و در حال بهره برداري و توليد ورمي كمپوست با استفاده از بقاياي گياهي مي باشد و در آينده در نظر است با همكاري سازمان بازيافت شهرداري نسبت به توليد كود ورمي كمپوست از زباله هاي شهري اقدام شود.
طرحهاي تحقيقاتي در دست اقدام اين ايستگاه عبارتند از:
-مقايسه ورمي كمپوست با كمپوست بازيافت شهري
-مقايسه ورمي كمپوست حاصل از سه سطح اختلاط بقاياي گياهي و كود دامي
-تعيين مناسب ترين درصد آهك مورد نياز در فرآوري ورمي كمپوست
-شناسايي و تعيين كارآيي جدايه هاي بومي كرمهاي خاكي در فناوري كمپوست

ايستگاه تحقيقاتي حفاظت خاک و آب اراضي ديم (کوهين)
اين مرکز از سال 1379 در راستاي انجام پروژه هاي تحقيقاتي گروه مهندسي علوم خاک و ساير گروههاي آموزشي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي مورد استفاده قرار گرفت. حدود 87 هکتار اراضي مرغوب تپه ماهوري محصور شده با تأسيسات و امکانات عمده شامل 600 متر سوله جهت راه اندازي کارگاه ماشين آلات، انبار، آزمايشگاه و کارگاه فني، دو دستگاه ساختمان 75 متري جهت امور اداري و خوابگاه دانشجويان و انشعاب برق سه فاز 50 آمپر جهت استفاده کارگاهي، روشنايي و انشعاب برق سه فاز 25 آمپر جهت بهره برداري از چاه آب.
اين مرکز در حال حاضر داراي 2 دستگاه تراکتور، انواع گاوآهن ها و بذرکارهاي مربوط به کشاورزي رايج و کشاورزي حفاظتي در مناطق ديم مي باشد.

بانک ژن ميکروارگانيسم هاي مفيد خاک
بانك ژن ميكروارگانيسم هاي مفيد خاكزي براي اولين بار در كشور احداث گرديده است دراين بانك ژن سويه‎هاي ميكروارگانيسم هاي مفيد شناسايي و نگهداري خواهد شد. اين بانك ژن مجهز به آزمايشگاه، اتاقهاي كشت و اتاق فريزرهاي °c80- و داراي مساحتي حدود 300 مترمربع مي باشد. تاكنون 810 سويه بشرح زير جداسازي گرديده و دراين بانك ژن نگهداري مي شوند.
ريزوبيومي( تعداد )
همزيست نخود(90)
همزيست لوبيا(65)
همزيست عدس(75)
همزيست سويا(80)
همزيست يونجه(180)
همزيست باقلا(100)
و...(30)
 
غير ريزوبيومي( تعداد)
پسودوموناس هاي فلورسنس(55)
آزوسپيريليوم(65)
باسيلوس(30)
و...(40)