Skip Navigation Links

اساسنامه انجمن علمی علف های هرز ایران :


فصل اول -  كلیات و اهداف

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پزوهشی در زمینه های مربوط به علوم علف های هرز؛ انجمن علمی علف های هرز ، كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشكیل می گردد.
ماده 2: انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران به نشانی بزرگراه شهید چمران، خیابان تابناك، موسسه تحقیقات گیاهپزشكی – بخش تحقیقات علف های هرز می باشد و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از كشور تشكیل شود.
تبصره:  هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصلی انجمن اقدام كند، به شرط آنكه موضوع در روزنامه های رسمی و كثیرالانتشار اعلام شود و كتبا به اطلاع كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد.
ماده 4:  انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایرانی می باشد.

فصل دوم - وظایف و فعالیت ها

ماده 5 :  به منظور نیل به هدف های مذكور درماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متحصصانی كه به گونه ای با علم علف های هرز سرو كار دارند.
2-5- همكاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و رنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن
3-5- ترغیب وتشویق پژوهشگران و تجلیل ازمحققان و استادان ممتاز
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
5-5- تشكیل گردهمائی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
6-5- انتشار كتب و نشریات علمی

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

1-6- عضویت پیوسته موسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته علف‌های هرز و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
2-6-  عضویت وابسته :  افرادی كه دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.
3-6- عضویت دانشجویی: كلیه دانشجویانی كه در رشته های علف های هرز، زراعت و گیاهپزشكی به تحصیل اشتغال دارند.
4-6- عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه های علف‌های هرز حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمك های موثر و ارزنده ای نموده باشند.
6-5- اعضای موسسات (حقوقی): سازمان هایی  كه در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن در ایند.
تبصره 1 : افرادی كه دارای درجه كارشناسی در یكی از رشته های مذكور در بند 1-6 می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای موسساتی ، مشابه اعضا وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده 7: هر یك از اعضا سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی كند.
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده 8:  عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای كتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره 1: تائید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم : اركان انجمن

ماده 9- اركان اصلی عبارتند از :
الف :  مجمع عمومی         ب: هیات مدیره( شورای اجرائی)        ج- بازرس یا (بازرسان) الف مجمع عمومی
ماده 10 – مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشكیل می شود. 
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یكبار تشكیل می شد و با حضور یا رای كتبی نصف به علاوه یك كل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اكثریت آرا معتبر است.
2-10- در صورتی كه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت ، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشكیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس 0 بازرسان و یا با تقاضای كتبی یك سوم از اعضای پیوسته تشكیل می شود.
تبصره 1: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی بصورت كتبی و یا آگهی در روزنامه های كثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل ازتشكیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
ماده 14 : مجمع عادی یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید. تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده 15 : وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است .
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-15- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره : كلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و  غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم – گروه های علمی انجمن

ماده 16 :  انجمن می تواند گروه ها و كمیته های زیر را تشكیل دهد كه بر اساس شرح وظایفی كه از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازد.
1)      گروههای تخصصی
2)      كمیته آموزش و پژوهش
3)      كمیته انتشارات
 4)      كمیته آمار و اطلاعات
 5)      كمیته پذیرش و روابط عمومی
 6)      كمیته گردهمایی های علمی
1-16- تهیه و تصویب آیین نامه تشكیل گروه ها و كمیته ها با انجمن است .

فصل ششم -  بودجه و مواد متفرقه

ماده 17 -  منابع مالی عبارتند از :
1-17- حق عضویت اعضا
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
3-17- دریافت هدایا و كمك ها
4-17- كلیه عواید و درآمدها انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.
ماده 18- درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس ازتصویب درمجمع عمومی به كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می شود.
 7) 
 8)      كمیته آمار و اطلاعات
 9)      كمیته پذیرش و روابط عمومی
10)   كمیته گردهمایی های علمی
1-16- تهیه و تصویب آیین نامه تشكیل گروه ها و كمیته ها با انجمن است .

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 17 -  منابع مالی انجمن عبارتند از :
1-17- حق عضویت اعضا
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
3-17- دریافت هدایا و كمك ها
4-17- كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.
ماده 18 – درآمدها و هزینه های انجمن دردفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می شود.
ماده 19- كلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانك های كشور نگهداری می شود.
ماده 20- هیچیك از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.
ماده 21- كلیه مدارك و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار دراختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2: یك سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر اینكه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ، ایشان در آگهی دعوت، به عدم اجابت در خواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریج نماید.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هیات رئیسه مجمع ازمیان اعضا انتخاب خواهد شد.
ماده 11 : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده :
1-11- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا ( بازرسان)
2-11- تصویب خط مشی انجمن
3-11- بررسی وتصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس یا(بازرسان)
4-11- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
5-11- تصویب تغییرات درمفاد اساسنامه
6-11- عزل هیات مدیره ( شورای اجرایی) و بازرس یا ( بازرسان)
7-11- تصویب انحلال انجمن
8-11- بررسی وتصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
تبصره 1:  مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مركب از یك رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 2: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره 3: اعضای هیات رئیسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس كاندیدا كرده اند.
تبصره 4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای 5-11-و 6-11- و 7-11 تشكیل می شود.
ب : هیات مدیره ( شورای اجرایی)
ماده 12:  هیات مدیره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد. كه هر 3 سال یكبار با رای مخفی ازمیان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
1-12- هیچیك از اعضا نمی توانند بیش از 3 دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.
2-12- عضویت درهیات مدیره افتخاری است
3-12- هیات مدیره حداكثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رای كتبی نسبت به تفكیك وظایف خود اقدام می نماید.
4-12- كلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس معتبر است.
5-12- هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یك ماه یكبار تشكیل جلسه دهد. تاریخ جلسه باید حداقل 3 روز قبل به اطلاع اعضا رسیده شود.
6-12- جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت آرای موافق معتبر است.
7-12- كلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.
8-12- شركت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضوی غایب خواهد بود.
9-12- در صورت استعفا بركناری یا فوت هر یك از اعضای هیات مدیره عضوی علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10-12- شركت بازرس یا ( بازرسان) در لسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است .
11-12- هیات مدیره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پیش از پایان  تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به كمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.
تبصره : هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش  امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 13: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف واختیارات آن به شرح زیر است :
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشكیل گروه های علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
3-13- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منتقول و تبدیل به احصن یا ترهین و فك رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی است ، انجام دهد.
4-13- جز درباره موضوعاتی كه به موجب اساسنامه اخد تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مامع عمومی است ، هیات مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن  برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وكیلی و حق وكیل غیر.
7-13-  انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارجوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و كمك های مالی
10-13- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور
12-13- ارسال گزارش های لازم به كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ج – بازرس یا بازرسان
ماده 22 – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصویب كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است .
ماده 23- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارد.
ماده 24- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی ، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد.  هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی كلیه داراییهای منقول و  غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یكی از موسسات آموزشی یا پژوهشی كشور واگذار كند.
ماده 25- این اسانامه مشتمل بر 6 فصل 255 ماده 53 زیر ماده 13 تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

                             محل امضای هیات موسس                             مجل امضای هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی    


کلیه حقوق این سایت برای انجمن علوم علف های هرز ایران محفوظ است.  Copyright©2011

آدرس دبیرخانه : تهران ، ولنجك ، موسسه تحقيقات گیاهپزشکی کشور، انجمن علوم علف های هرز ايران ، صندوق پستی 1454-19395      پست الکترونیکی : isws1@yahoo.com